Sökning: "shareholders’ equity"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden shareholders’ equity.

 1. 1. Förtäckt värdeöverföring – en aktiebolagsrättslig analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Lagerström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; rättshistoria; rättsvetenskap; värdeöverföring; förtäckt värdeöverföring; öppen värdeöverföring; rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; formell rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda värdeöverföringsbegreppets historia, dess definition samt hur bestämmelserna rörande förtäckta värdeöverföringar förhåller sig gentemot rättssäkerhet. Sedan begreppets introduktion i den svenska aktiebolagslagen har detsamma varit föremål för diskussion. LÄS MER

 2. 2. Tvångslikvidation av privata aktiebolag vid kapitalbrist - ett adekvat borgenärsskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Ström Brax; [2021]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; företagsekonomi; aktiebolagsrätt; likvidation; tvångslikvidation vid kapitalbrist; involuntary liquidation due to capital deficiency; aktiebolag; privata aktiebolag; aktiekapital; kapitalbrist; tvångslikvidation; kapitalskydd; borgenärsskydd; eget kapital; bundet kapital; kritisk kapitalbrist; capital deficiency; involuntary liquidation; shareholders’ equity; limited liability company; registered share capital; share capital; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att kritiskt granska reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist som återfinns i 25. kap 13-20a §§ ABL för att utröna om regleringen utgör ett effektivt och adekvat skydd för bolagets borgenärer. LÄS MER

 3. 3. Ett alternativt sätt att beskatta carried interest - Med utgångspunkt i ekonomisk och finansiell teori samt skatterätt, hur kan carried interest beskattas med beaktande av finansmarknadens generella uppgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Ek; [2021]
  Nyckelord :Carried interest; skatterätt; riskkapital; riskkapitalbolag; Private Equity; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vilket inkomstslag carried interest beskattas har fått stor medial uppmärksamhet då det ofta handlar om betydande belopp. Vilket inkomstslag carried interest beskattas i har stor inverkan på skattskyldigs skattebörda och även hur mycket skatteintäkter som inbringas till staten. LÄS MER

 4. 4. Andelsbaserad gräsrotsfinansiering som alternativ finansieringsform? - En studie av de juridiska förutsättningarna för privata aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikael Nils Fredrik Kihlberg; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; rättsekonomi; gräsrotsfinansiering; crowdfunding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crowdfunding is a growing alternative form of financing, both in Sweden and internationally. This form of financing is characterized by the fact that many investors together invest a relatively small but overall significant amount of capital in a business idea or project. LÄS MER

 5. 5. Aktiemarknadsrättsaspekter på vinstsyftet: Särskilt om vinstsyftet som aktiebolagets beslutskriterium och om det kan medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka alternativa erbjudanden i en budsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agaton Lindgren; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; aktiemarknadsrätt; takeover; takeover-reglerna; vinstsyfte; verksamhetssyfte; aktiebolag; ABL; aktiebolagslagen; vinstmaximeringsprincipen; offentliga uppköpserbjudanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska aktiebolagslagen stadgas att aktiebolag som utgångspunkt bedrivs i syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. I denna uppsats utreds innebörden detta vinstsyfte för att sedan diskuteras i en aktiemarknadsrättslig kontext. LÄS MER