Sökning: "sharp injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sharp injuries.

 1. 1. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
  Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

  Sammanfattning : Background: Workrelated needlestick and sharp injuries within the healthcare sector, with risk for potential bloodborne pathogen exposure, is a global concern. Every day theatre nurses are at risk for exposure to percutan injury during different surgical procedures. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av att handha vassa instrument : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadia Beckenham; Jenny Frost; [2020]
  Nyckelord :Intraoperative care; theatre nurse; experience; sharp instruments; sharps injury; Intraoperativ vård; operationssjuksköterska; upplevelse; vassa instrument; stick- och skärskada;

  Sammanfattning : Introduktion Operationssjuksköterskor handhar dagligen vassa instrument och har ett nära samarbete med operatören. Det finns risk för stick- och skärskador, varför flera utarbetade preventiva metoder finns att tillgå. Instrumenteringen av vassa instrument ska vara effektiv och säker. LÄS MER

 3. 3. Den kirurgiska säkerhetskniven. En observationsstudie av hantering och användning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Bergmanson; Madelene Helg; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intraoperativ arbetsmiljö; stick- och skärskador; kirurgisk säkerhetskniv; säker teknik.; Intraoperative work environment; sharp injuries; surgical safety knife; secure;

  Sammanfattning : Background: The intraoperative work environment is a place where blood exposure and sharps injuries occur. Regulations and safety devices exist to prevent these kind of injuries. A relatively new device utilized is the surgical safety knife. LÄS MER

 4. 4. Synnerligen grov misshandel - En nyklassisk triumf? - En studie kring brottet synnerligen grov misshandel och den nyklassiska skolans inflytande på brottstypens uppkomst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Magnusson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Synnerligen grov misshandel är en brottstyp som introducerades i svensk straffrätt år 2010, detta efter att regeringen uttryckt att straffskärpningar behövdes då man inte ansåg att de utdömda straffen var proportionerliga i förhållande till brottets allvar. Flertalet fall har sedermera hamnat i HD och hovrätterna och en praxis har skapats kring vad brottet innebär. LÄS MER

 5. 5. Attityder hos operationssjuksköterskor och operatörer kan påverka risken för intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Blixt; Linnéa Sjöli; [2015]
  Nyckelord :attitude; sharp injuries; theatre nurse; surgeon; operating theatre personnel; instrument management; blood exposure; compliance; non-compliance; attityd; stick- och skärskador; operationssjuksköterska; operatör; operationspersonal; instrumenthantering; blodsmitta; följsamhet; oföljsamhet;

  Sammanfattning : Syfte. Att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för intraoperativa stick- och skärskador.Bakgrund. Det finns flera olika tekniker för att hantera stickande och skärande instrument och olika säkerhetsprodukter som kan användas för att minimera risken för stick- och skärskador. LÄS MER