Sökning: "sheet pile"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden sheet pile.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Numerical modelling of lime-cementcolumns in the passive zone of excavations in soft clays

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Anaëlle Gilot; [2021]
  Nyckelord :Deep mixing; lime-cement columns; excavations; clay; finite element method; advanced constitutive model; Mélange profond; colonnes de chaux-ciment; excavations; argile; méthode des éléments finis; modèle constitutif avancé; Jordförstärkning med kalk-cement pelare; utgrävningar; lera; finita elementmetoden; avancerad konstitutiv modell;

  Sammanfattning : Excavations in soft clays come with a number of specific challenges. The use of lime-cement columns in the passive zone of such works represents a promising solution to some of these problems, such as basal heave stability or excessive deformations. LÄS MER

 3. 3. Modelling and simulation of vibratory driven sheet piles - Development of a stop criterion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Johannes Jonsson; Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Vibratory driving; sheet pile; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During excavations, steel sheet piles are often installed through vibratory driving, to establish a retaining wall that resists soil instability and ground water leakage. The method of vibratory driving is that the sheet pile is driven into the soil with a vertical vibratory motion. This is especially effective in soft soils. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Bernebring; [2021]
  Nyckelord :Jämförelse; Spont Plaxis; Spontprogrammet; WinSpooks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet jämför tre olika metoder för dimensionering av en spont. Syftet med arbetet är att utreda hur de valda beräkningsmetoderna inverkar på dimensionerande snittmoment och dimensionerande förankringskrafter samt att undersöka hur resultaten från de olika beräkningsmetoderna varierar vid ändring av ingående parametrar. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Alexander Petkovski; Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Geoteknik; Spont; COMSOL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Whenever a new building is to be constructed it is important to check the geological preconditions of the underlaying soil. To ensure the requirement on the functionality of the new structure it is therefore of importance to investigate the potential geotechnical problems that may occur and to prevent these from occuring. LÄS MER