Sökning: "shooter localization"

Hittade 1 uppsats innehållade orden shooter localization.

  1. 1. Shooter Localization in a Wireless Sensor Network

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Olof Wilsson; [2009]
    Nyckelord :shooter localization; wireless sensor network; separable least squares; sensor fusion;

    Sammanfattning : Shooter localization systems are used to detect and locate the origin of gunfire. A wireless sensor network is one possible implementation of such a system. A wireless sensor network is sensitive to synchronization errors. LÄS MER