Sökning: "shopping center"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden shopping center.

 1. 1. Why here? : a case study of how retailers decide where to locate their store in Kristianstad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Herman Falk; André Edvinsson; [2019]
  Nyckelord :Retail; attractiveness; cluster effects; agglomerations; accessibility; atmosphere; place attachment; city center; shopping mall;

  Sammanfattning : This thesis concern how retailers reasons regarding where to locate their store. Previous research stipulates that retailers consider several factors that builds Retail Attractiveness when they decide their store location. The purpose of this thesis is to explore how retailers reason when it comes to where to locate their store. LÄS MER

 2. 2. När inte köp står i centrum : En kvantitativ studie kring lojalitet gentemot köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Ehrich; Matilda Jakobsson; Frida Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Shopping center; experience; hedonic value; atmosphere; entertainment; food; consumer satisfaction; loyalty; recreational-oriented consumers and task-oriented consumers; Köpcentrum; upplevelse; hedoniskt värde; atmosfär; underhållning; mat; kundtillfredsställelse; lojalitet; recreational-oriented consumers och task-oriented consumers;

  Sammanfattning : Inledning:I inledningen redogörs för hur köpcentrumsbranschen genomgår en förändring och behovet för upplevelser har växt fram för att fortsätta skapa värde för konsumenten. Syfte:Denna studie ämnar att undersökahur attributen atmosfär, underhållning och mat påverkar konsumentens lojalitet gentemot köpcentrum samt hur denna varierar mellan recreational-oriented consumersrespektive task-oriented consumers. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Hedlöf Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Permeable asphalt; porous asphalt; permeable pavement; infiltration; maintenance; vacuum cleaning; high pressure washing; storm water; Permeabel asfalt; genomsläpplig asfalt; infiltration; skötsel; vakuumsug; högtryckstvätt; dagvatten;

  Sammanfattning : För att permeabel asfalt skall vara ett bra sätt att ta hand om dagvatten i en stad med allt fler hårdgjorda ytor är det viktigt att den långsiktigt kan infiltrera dagvatten. Då det inte går att undvika att permeabel asfalt utsätts för små partiklar finns det en risk för att den skall sätta igen och förlora sin förmåga att infiltrera dagvatten. LÄS MER

 4. 4. Människan i centrum - En studie om klimatförändringars påverkan i stadsmiljöer med Helsingborgs stadskärna som fallstudieobjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victor Bärring; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; climate change; city center; adaptation; mobility; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to summarize some of the climate change related challenges for city centers in Sweden by using the city Helsingborg as an example. The approach is wide and includes three different dimensions: City planning, shopping in city centers and mobility. LÄS MER

 5. 5. The Pier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Simon Fast; [2019]
  Nyckelord :Architecture; Public Space; Adolescents; Performing arts; Construction; Urbanism; Public Life; Malmö; Nyhamnen; Public Living Room; Arts and Architecture; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, in a digital era where people can do their everyday tasks from home, the city as a social platform faces new challenges. Individuals no longer need to run errands around the city, which, until now, has been the standard way of city life. The comfort of today’s modern world impacts not only the private but also the public life of cities. LÄS MER