Sökning: "shopping centers"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden shopping centers.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 3. 3. Do you feel excluded? : an explorative study of who the perceived typical shopping mall consumer is and if this consumer feels excluded from city centers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fatima El-khatib; Marta Myszka; [2020]
  Nyckelord :Consumer stereotype; shopping mall; place image; shopping experience; place attractiveness; retail; city center;

  Sammanfattning : As the retail apocalypse is increasing, it is common to face stores without consumers in citycenters. E-commerce is one of the factors that has had a negative impact on physical stores,both in city centers and in shopping malls. It has been easier for shopping malls than forcity centers to fight the increased competition. LÄS MER

 4. 4. Mötesplats Sätra centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Åkerstedt; [2020]
  Nyckelord :Sätra; Stockholm; urban planning; indoor square; public space; metro; co working; library;

  Sammanfattning : Hur fungerar förortscentrumen när världen ständigt moderniseras och fysiska butiker minskar? Hur kan man utveckla de befintliga centrumstrukturerna, och vilka andra typer av funktioner kan man lägga till som skulle kunna vara mer relevanta idag? Med det här projektet har jag velat undersöka hur olika typer offentliga rum och funktioner i en centrumanläggning kan fungera tillsammans, och ge upphov till en ökad trygghetskänsla och skapandet av nya mötesplatser. Platsen för projektet är Sätra som ligger sydväst om Stockholms innerstad. LÄS MER

 5. 5. Consumers rituals inside shopping malls : A qualitative study on consumers shopping rituals inside Swedish shopping malls

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pierre Alefjord; Antonio Tortorici; [2020]
  Nyckelord :Rituals; Consumer rituals; Shopping center; Malls; Experiential marketing; Value creation; Customer experience;

  Sammanfattning : Beyond simple shopping needs, nowadays consumers are continuously looking for the consumption of new experiences. This contemporary consumer request also unveils inside shopping centers, which as scholars recognize, are shifting functionality towards becoming centers for customer engagement. LÄS MER