Sökning: "signalfel. Track vacancy detection systems"

Hittade 1 uppsats innehållade orden signalfel. Track vacancy detection systems.

  1. 1. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Benjamin Smakic; [2019]
    Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER