Sökning: "signifikanta andra generaliserade andra"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden signifikanta andra generaliserade andra.

 1. 1. Körsångens sociala påverkan – en kvalitativ studie utifrån symbolisk interaktionism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Alkestrand Christensen; [2020]
  Nyckelord :Körsång; symbolisk interaktionism; sociala institutioner; generaliserade andre; reflektion; I och Me; signifikanta symboler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nästan en halv miljon människor i Sverige sjunger i någon slags kör. Den här studien syftar till att med hjälp av George Herbert Meads teori om ​symbolisk interaktionism​ skapa förståelse för vilka sociala motiv och processer som leder fram till att man vill sjunga i kör och hur körmedlemmar påverkas och förändras av att ingå i ett körsammanhang, utifrån de förväntningar de har på sig själva och från andra. LÄS MER

 2. 2. Modeling risk and price of all risk insurances with General Linear Models

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ellinor Drakenward; Emelie Zhao; [2020]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Mathematical statistics; Generalized Linear Model; Multiplicative GLM; Regression analysis; Insurance Pricing; Claims; Tariff; Kandidatexamensarbete; Matematisk statistik; Generaliserad linjär modell; Försäkringsanspråk; Multiplikativ GLM; Regressionsanalys; Försäkring; Prissättning;

  Sammanfattning : Denna kandidatexamen ligger inom området matematisk statistik. I samarbete med försäkringsbolaget Hedvig syftar denna avhandling till att utforska en ny metod för hantering av Hedvigs försäkringsdata genom att bygga en prissättningsmodell för alla riskförsäkringar med generaliserade linjära modeller. LÄS MER

 3. 3. På gott och ont : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av vistelsen på HVB-hemmet Närsjögläntan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Social omsorg; Högskolan Dalarna/Social omsorg

  Författare :Sandra Larsson; Cecilia Olsson; [2010]
  Nyckelord :HVB-hem; Institution; G. H. Mead; E. Goffman; Närsjögläntan; generaliserade andra; signifikanta andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar som varit placerade på Närsjögläntans HVB-hem har upplevt sin vistelse och vilka implikationer som vistelsen medfört. Våra frågeställningar berör hur ungdomar ha upplevt tiden på Närsjögläntan, hur livet efter placeringen ser ut och hur de lyckats att anpassa sig till livet utanför institutionen samt hur ungdomarnas liv såg ut innan placeringen på Närsjögläntan i förhållande till livet efteråt. LÄS MER

 4. 4. Att se med nya ögon : En studie i vuxnas lärande från ett symbolinteraktionistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Katarina Lagercrantz All; [2008]
  Nyckelord :vuxenstudier; symbolinteraktionistiskt perspektiv; identiteter; vuxet lärande; andragogik; socialisation; immanent pedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningDet övergripande syftet med denna studie var att undersöka vuxnas upplevelse av att studera, i perspektivet socialisation och identiteters rekonstruktion genom studier. Studiens preciserade syfte var hur individen rekonstrueras genom studier med frågeställningar utifrån centrala temata i den teoretiska ramen: Hur uppstår mötet med det rekonstruerande självet? Hur upplever och vad blir konsekvensen av individens möte med den generaliserade andre? Hur upplever individen mötet med de signifikanta symbolerna och vad innebär detta möte? Undersökningen har genomförts i form av en kvalitativ, öppen riktad intervjuundersökning. LÄS MER