Sökning: "silent reading"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden silent reading.

 1. 1. Tyst läsning som nytta eller nöje, och för vem egentligen? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om den individuella läsningens relevans i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2019]
  Nyckelord :didaktik; enskild läsning; funktion; individuell läsning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskaperna i den individuella läsningens funktion i årskurs 1–3 samt de möjligheter och svårigheter momentet kan föra med sig. Empirin tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med verksamma lågstadielärare, för att studera deras åsikter och tankar kring enskild läsning. LÄS MER

 2. 2. Boksamtal och genus : En studie om hur lärare använder boksamtal för att belysa genus i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Therése Rosén; [2019]
  Nyckelord :Reading aloud; fiction; booktalk; gender; Högläsning; skönlitteratur; boksamtal; samtal; genus;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how booktalk can be used at the school´s lower grades in order to make visible and challenge the notions of gender, and which opportunities and difficulties teachers can have with that. The empirical data consist of five qualitative interview. LÄS MER

 3. 3. "Ta upp bänkboken, nu ska vi läsa!" : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers läsmotivation under lässtunderna i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Belma Avdic; Bianca Pecakovska; [2019]
  Nyckelord :Reading silent; book; reading motivation; multilingual pupils; 3rd grade; primary school; reading; bänbok; lässtund; grundskola; flerspråkighet; läsa; läsmotivation; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och få inblick i elevers inställning till läsning under lässtunderna i skolan. Den fokuserar på mångkulturella skolor med inriktning på flerspråkiga elever i årskurs 3. Som teoretisk utgångspunkt använder sig studien av det hermeneutiska perspektivet vid tolkning av material och analys. LÄS MER

 4. 4. Den fria läsningens möjligheter och risker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cornelia Lilja; Maria Påhlsson; [2019]
  Nyckelord :fri läsning; högstadiet; independent reading; litteraturundervisning; läsundervisning; silent reading;

  Sammanfattning : Det finns meningsskiljaktigheter när det gäller möjligheter och risker med fri läsning. Läsning av skönlitteratur är en viktig del av svenskämnet och eleverna behöver få arbeta med detta på ett sätt som gynnar deras läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Den läsande hjältinnan : Kön, begär och intimitet i tre romaner av Fredrika Bremer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Wallin Bergström; [2018]
  Nyckelord :Fredrika Bremer; history of reading; sexuality; gender; interiority; intimacy; empathy; the reading debate;

  Sammanfattning : This thesis explores fictional representations of women’s reading practices in the early novels of Fredrika Bremer. I examine these in relation to the negotiations of reading habits in Sweden and Europe during the 1830’s, particularly pertaining to questions of gender, intimacy, desire, and corporeality. LÄS MER