Sökning: "silvicultural"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet silvicultural.

 1. 1. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hampus Jörning; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Sammanfattning : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 3. 3. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Maria Michold; Jessica Åström; [2018]
  Nyckelord :gallring; slutavverkning; fältskikt; riksskogstaxeringen; boreal skog;

  Sammanfattning : Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. LÄS MER

 4. 4. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Stina Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Sammanfattning : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Nyckelord :Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Sammanfattning : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. LÄS MER