Sökning: "silvopastoral"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet silvopastoral.

  1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Julia Bonevik; [2019]
    Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

    Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER