Sökning: "simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1304 uppsatser innehållade ordet simulering.

 1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 2. 2. Sensitivity analysis of grate inlet representation and a comparison of two coupled hydraulic models for urban flood simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Daniel Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Urban flood models; 1D-2D coupled models; MIKE FLOOD; FLO-2D; inlet grates; manholes;

  Sammanfattning : Urban flood models are an important tool in designing and analyzing municipalities sewer drainage systems and predicting the effect of potential extent and depth of future floods. In urban areas, coupled 1D-2D flood models are particularly useful as they can represent the surface- and sewer system and their interactions. LÄS MER

 3. 3. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 4. 4. En komparativ studie av LoRaWAN kommunikation mellan simuleringsmiljö och verklig miljö.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Philip Skötte; Calle Jopia Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :LoRa; LoRaWAN; Simulering;

  Sammanfattning : IoT stands for the Internet of Things and is a concept that has been around since 1999. IoT are objects around us that collects data and connects to controls or other machines via the internet and is a field that constantly growing every year. The most used communication for IoT devices is wireless communication. LÄS MER

 5. 5. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aman Kumar Gulia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. LÄS MER