Sökning: "singapore math"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden singapore math.

 1. 1. Pratmatte : En kvalitativ studie om hur pedagoger använder Singaporemodellen för elevers begreppsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Singaporemodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger använder och interagerar med elever enligt Singaporemodellen för att elever ska utveckla begreppsförståelse och begreppskunskaper i matematik. Utifrån syftet framställdes tre frågeställningar; Hur använder lärare Singaporemodellen för att eleverna ska utveckla sin begreppsförståelse? Hur interagerar lärare och elever inom Singaporemodellen så att eleverna ska få möjligheter att utveckla sin förmåga i att använda matematiska begrepp? och Hur använder lärare matematiska begrepp inom Singaporemodellen? Syftet och frågeställningarna undersöktes genom två kvalitativa metoder, en gruppintervju med tre pedagoger samt ett observationstillfälle av ett lektionstillfälle. LÄS MER

 2. 2. Singapore Math : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av införandet av Singapore Math

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Stjernström Alm; Sanna Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Singapore Math; problemlösning; kommunikation; aktivt deltagande; matematik; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : Singapore Math är ett undervisningssätt i matematik som bygger på hur matematikundervisningen sker i Singapore. Studien belyser hur några lärare i den svenska grundskolan upplever att införandet av Singapore Math har ändrat deras sätt att undervisa i matematik och hur de upplever att elevernas aktiva deltagande påverkas av modellen. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om bar modeling som matematisk strategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Niklas Nygren; [2017]
  Nyckelord :Bar modeling; Singapore math; problemlösning; matematik; matematiska strategier;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den matematiska strategin bar modeling som är tagen från undervisingen i Singapores skolor. Syftet med studien är undersöka om bar modeling fungerar som matematisk strategi och hur eleverna upplever arbetssättet. Utöver att studera metoden i praktiken studeras också hur lärarna uppfattar bar modeling. LÄS MER