Sökning: "singing teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden singing teaching.

 1. 1. Lärarförväntningar i sångundervisningen – En intervjustudie om hur fem gymnasielärare ser på sina förväntningar på elever och sin individanpassning i den individuella sångundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Sassersson; [2019]
  Nyckelord :förväntanseffekter; individanpassning; lärares förväntningar; motivation; musik; musikpedagogik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; educational science; expectation effects; individualized education; music; music education; singing education; teacher expectations; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Lärare möter under sin yrkeskarriär hundratals elever. Första intryck skapas snabbt och det gör även förväntningar på elever, även om de kan förändras. Tidigare forskning visar att lärares förväntningar påverkar elevers prestationer. LÄS MER

 2. 2. Är det bara en sångteknikalitet? : Hur sångpedagoger väljer sina termer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Martina Hed; [2019]
  Nyckelord :Vocal technique; register; experience; verbal description; phenomenology; qualitative interviews; Sångteknik; register; erfarenhet; verbal beskrivning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik. Forskningsfrågorna handlar om hur sångpedagogerna verbaliserar sin syn på sångteknik, registertermer och metoder samt hur sångpedagogerna förhåller sig till forskning i området. LÄS MER

 3. 3. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group teaching; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 5. 5. Om utmaningen att undervisa i olika genrer : En intervjustudie om sångundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Jan Persson; [2019]
  Nyckelord :teaching in singing; different genres; high school; interviews; sociocultural perspective; sångundervisning; genrebredd; gymnasium; intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre sånglärare från två olika gymnasieskolor. Som teoretisk utgångspunkt används ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att studien undersöker vilka sångtekniska kunskaper som används av sånglärarna och hur dessa medieras genom olika redskap. LÄS MER