Sökning: "sinnen"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade ordet sinnen.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens plats i undervisningen. : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av utomhuspedagogikens olika hinder och möjligheter, samt samverkan med digitaliseringen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexander Armstrong; Stoppert Oskar; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; digitalisering; hinder; möjligheter; ramkategori; pragmatism.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att bidra med kunskap till ämnet utomhuspedagogik. Syftet med studien är att få insyn i och analysera vilka hinder och möjligheter upplever lärare begränsar respektive motiverar dem i användandet av utomhuspedagogik? Samt hur påverkar det deras val av att använda utomhuspedagogik? Mot detta syfte formulerades följande forskningsfrågor, Vilka hinder upplever lärare begränsar dem från att använda utomhuspedagogik? Vilka faktorer upplever lärare motiverar dem till att använda utomhuspedagogik? På vilket sätt upplever lärare att utomhuspedagogik och digitalisering samverkar i deras undervisning? De teoretiska perspektiv som genomsyrar studien är ramfaktorteorin och pragmatismen. LÄS MER

 3. 3. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2022]
  Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER

 4. 4. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. “Vi måste lyssna med alla våra sinnen” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till barns inflytande i den fysiska inomhusmiljön.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Steinert; Amanda Härnborg; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; inflytande; makt; inomhusmiljö; subjekt; Foucault;

  Sammanfattning : .... LÄS MER