Sökning: "sinnesstämning"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet sinnesstämning.

 1. 1. Kan 20 minuter massage i hemmet bidra med stressreducering hos kärlekspar?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Joy Almqvist Berglund; Linnea J Heikkilä; [2021]
  Nyckelord :love couples; massage; massage in home environment; mood; recorded video; stress level; stress reduction; inspelad video; kärlekspar; massage; massage i hemmamiljö; stressnivå; stressreducering; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om en kortare massage i hemmet kan bidra med stressreducering hos kärlekspar och om en instruktionsvideo för att lära ut massage kan vara en bra metod. En kvalitativ och kvantitativ ansats har använts, även kallat mixed methods. Deltagarna var 18 personer, som alla ingick i kärleksrelationer. LÄS MER

 2. 2. NÄR VÄGLEDNINGSARBETET BYTER ARENA : Studie- och yrkesvägledares upplevelser gällande arbetet med digital vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Fasth; Johanna Silfvergren; [2021]
  Nyckelord :Digital vägledning; vägledningsarbete; IKT; interpretativ fenomenologisk analys IPA ;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att beskriva och analysera hur studie- och yrkesvägledare på olika gymnasieskolor upplever digitala förändringar i det faktiska vägledningsarbetet med elever under coronapandemin. Tidigare forskning inom ämnet belyser både det historiska användandet av digital vägledning men även hur den används idag. LÄS MER

 3. 3. Den som söker skall finna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Serrano; Marcus Josefsson; William Ramshage; [2021]
  Nyckelord :Beteendeekonomi; investerarsentiment; FEARS-index; Google Trender; oreglerad aktiemarknad; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa ett FEARS-index som mäter investerarsentiment på den svenska aktiemarknaden samt undersöka om det är skillnad på positivt och negativt sentiment både på Stockholmsbörsen och First North Sweden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och antar en deduktiv ansats och använder sig av tidsserieanalys. LÄS MER

 4. 4. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Vattendans : en studie av interaktion vid bassängträning för personer med flerfunktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Jessica Bui; Karin Ridder; [2020]
  Nyckelord :Multiple disabilities; multimodal interaction analysis; non-verbal communication; waterdance; meaning making; meaningful activities for people with multiple disabilities; intervention; Flerfunktionsnedsättning; multimodal interaktionsanalys; icke-verbal kommunikation; vattendans; meningsskapande; meningsfulla aktiviteter för personer med funktionsnedsättning; intervention;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur samspel och kommunikation med personer med flerfunktionsnedsättning, deras assistenter och vattendansledare under vattendans kan analyseras med multimodal interaktionsanalys, för att genom tolkning av kommunikativa uttryck identifiera upplevelse av interventionen. Ytterligare ett syfte med studien är att identifiera vilka styrkor och svagheter analysmetoden har vid studier av interaktion mellan personer med flerfunktionsnedsättning och deras assistenter. LÄS MER