Sökning: "sinnligt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sinnligt lärande.

 1. 1. Att knyta an till världen genom huvud, hjärta och hand : en studie om elevers upplevelser av att bearbeta miljöfrågor genom estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Sannel; [2022]
  Nyckelord :Earth emotions; arts-based environmental education; Estetiska lärprocesser; den ekologiska krisen; att vara i dialog med världen; bildpedagogik; miljöundervisning; känslor; klimat; skapande; lärande; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att utveckla en förståelse för hur estetiska lärprocesser kan påverka elevers upplevelse av och förhållande till frågor som berör den ekologiska krisen, där en klass gymnasieelever har fått genomföra individuella konstnärliga projekt utifrån en egen vald ingång till det övergripande temat “miljöfrågor”. De har utfört gestaltningar i olika material, bland annat genom skulptur i lera, sömnad med återvunna kläder och målning med akrylfärg, och de färdiga verken har sedan visats upp dels på gymnasieskolan men även på Konstfacks Vårutställning 2022. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmatematikens möjligheter : En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar med utomhusmatematik och uppfattar dess effekter för elevernas lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Deborah Eckefjord; [2017]
  Nyckelord :Effekter; lärare; uppfattningar; utomhusmatematik; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter matematikundervisning utomhus kan ge för elevernas utveckling och lärande. Syftet var även att undersöka hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen i ämnet matematik. LÄS MER

 3. 3. Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Barbro Rosenlund; Liselott Åkesson; [2015]
  Nyckelord :barnsyn; sinnena; utomhusvistelse och värdegrund;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar och idéer sett ur ett didaktiskt perspektiv när det gäller utomhusvistelse på förskolan. Vi har utgått från fyra fråge-ställningar. LÄS MER

 4. 4. Lära in ute : En kvalitativ undersökning om förskollärares och fritidslärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Boström; Stina Granberg; [2014]
  Nyckelord :barn; utomhus; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärare i fritidshems syn på utomhuspedagogik. De frågeställningar vi ville ha svar på var: Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med utomhuspedagogik? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod där åtta lärare från tre olika skolor deltog. LÄS MER

 5. 5. Att lära med många sinnen : Pedagogers erfarenheter av att arbeta med elever i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :AnnHelen Adler Johannesson; [2011]
  Nyckelord :multi-sensory room; outdoor education; experiential learning; authentic settings; sinnliga rum; utomhuspedagogik; upplevelsebaserat lärande; autencitet;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att ta del av pedagogers erfarenheter av att arbeta med sinnligt lärande på en gymnasiesärskola. Hur skapar pedagogerna en kreativ lärmiljö för sina elever? Använder de sig av några sinnliga lärmetoder och i så fall hur? Min metod består bl.a. LÄS MER