Sökning: "sisterhood"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet sisterhood.

 1. 1. Systerskap Ett möjligt motstånd?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Pelin; [2020]
  Nyckelord :Systerskap; dekolonialisering; intersektionalitet; självreflexivitet; motstånd; feminism; patriarkat; solidaritet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid där vi kan se en fördjupning av den patriarkala ordningen, vilket tar sig uttryck i militärisering och nationalistiska rörelsers framfart. Kvinnliga relationer, i form av systerskap och kvinnosolidaritet, studeras som ett möjligt motstånd denna utveckling. LÄS MER

 2. 2. Feminism och femininitet i en kommodifierad realitet : En kvalitativ intervjustudie om hur representationer av feminism och femininitet påverkar kvinnlig identitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lidén; Amanda Malmehed; [2020]
  Nyckelord :identity; commodification; feminism; consumption; neoliberalism; girl power; empowerment; sisterhood; identitet; kommodifiering; feminism; konsumtion; nyliberalism; girl power; empowerment; systerskap;

  Sammanfattning : Denna studie har genom en kvalitativ intervjustudie sökt förståelse för hur kommodifierad feminism, med uttryck såsom Girl Power, Empowerment och Systerskap, kan påverka kvinnors upplevelse av femininitet, feminism och självidentiteten. För att möta syftet formulerades följande frågeställningar; (1) Hur upplever informanterna att de påverkas av representationer av femininitet som de möter i sitt vardagsliv? (2) Hur upplever informanterna att de påverkas av feministiska budskap som de möter i sitt vardagsliv? (3) Hur ställer sig informanterna till att konsumera feminism? (4) Påverkas informanternas uppfattning av kommodifierad feminism utifrån hur de förhåller sig till feminism?   I analysen har teorier om identitet, reflexivitet, konsumtion, kommodifiering och feministisk tankegrund använts. LÄS MER

 3. 3. Nyplantering : Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Svedberg; [2020]
  Nyckelord :occupational culture; occupational identity; gender; forestry sector; interest organization; yrkeskultur; yrkesidentitet; genus; skogsbranschen; intresseförening;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad är den svenska skogsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna) : En studie om digital identitetskonstruktion bland unga kvinnor i Hillsong Church.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Hillsong; Identitet; Identitetskonstruktion; Identitetsnarrativ; Religiös genusidentitet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös genusidentitet som konstrueras. LÄS MER

 5. 5. Helig femininitet, läkande och systerskapets återkomst: könskonstruktion och aktörskap i separatistiska, ny-spirituella evenemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sälde; [2020]
  Nyckelord :New age; helig femininitet; festivaler; postsekularism; aktörskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines five contemporary spiritual festivals, courses and gatherings for women in a Western post-secular context. The purpose of the paper is to contribute to the current feminist debate on alternative spirituality, often referred to as new age, in regard to gender essentialism and agency. LÄS MER