Sökning: "situationsanpassat ledarskap lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden situationsanpassat ledarskap lärare.

 1. 1. Ledarskap i förskolan : En observationsstudie om vilka ledarskapsstilar som förekommer i samlingar på en förskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angelina Östergård; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; ledarskap; observation; samling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en insikt för vad ledarskap kan innebära i praktiken under samlingar på en förskola, där fokus för studien är på förskollärarens agerande i barngruppen. Forskningsfrågorna för den här studien är; Vilka ledarskapsstilar går att urskilja under observationerna i samlingarna? Går det att använda en observationsmodell gjord för att undersöka lärare i skolan, för att skilja ut olika ledarskapsstilar under samlingar i förskolan?   Studien har grund i ett sociokulturellt perspektiv och metoden för studien är en egen observationsmodell som är baserad på Theo Wubbels (2011) definitioner av ledarskap och undersökande observationsmodell. LÄS MER

 2. 2. Är eleverna trygga kommer lärandet på vägen : En studie om ledarskap och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Lundgren; Hanna Fridström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att undersöka idrottslärares syn på ledarskap, samt ta reda på vilket lärande de strävar efter. Vi använde oss av följande frågeställningar;Vilka ledarstilar strävar lärarna i idrott och hälsa efter att använda?Vilka förmågor anser lärarna i idrott och hälsa att det är viktigt att ha som ledare i skolan?Vilket lärande vill lärarna i idrott och hälsa uppnå; på kort och lång sikt?MetodFör att svara på dessa frågeställningar användes en kvalitativ ansats i form av intervjuer och fem lärare på grundskolor kontaktades. LÄS MER

 3. 3. Förskolläraren som ledare : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Lundblad; [2014]
  Nyckelord :ledarfunktioner; ledarskap; ledarskapsstilar; lärare; pedagogiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på ledarskap och på förskollärares roll som ledare, lärare och pedagogisk ledare. De forskningsfrågor som ställdes var hur förskollärare ser på begreppen ledare, lärare och pedagogiska ledare, vad de anser krävs av en ledare i förskoleverksamheten, om de använder sig av någon särskild ledarstil, och om det finns skillnader i deras uppfattningar kring ledarskap beroende på om de arbetat lång eller kort tid i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vem styr i klassrummet? : en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex ledarskapsteorier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Pouya Golrou; Carl Michael Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Estetiska ämnen; fallstudie; gymnasieskolan; ledarskap; ledarskapsteorier; lärare; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka och försöka förstå ledarskap i klassrummet utifrån sex olika ledarskapsteorier. Inom tidigare forskning har det skett en viss utveckling där man från att kategoriserat ledarskapet inom tydliga ramar, istället börjat se ledarskapet utifrån den kontext där den befinner sig. LÄS MER

 5. 5. Lärarens ledarskap : med fokus på ledarstilar utifrån elev och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Daniel Thörnberg; [2012]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Enkätundersökning; Kärnämneslärare; Karaktärsämneslärare; Ledarstilar; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa olika ledarstilar och undersöka vilka som uppfattas som väl fungerade utifrån ett elev- och lärarperspektiv. I litteraturen finns en stor mängd ledarstilar beskrivna och jag har tittat närmre på auktoritär-, demokratisk-, låt-gå-mässig- och situationsanpassad ledarstil. LÄS MER