Sökning: "själavård"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet själavård.

 1. 1. Själsliga möten i trygga rum : En religionspsykologisk studie på själavårdsrummet utifrån prästers erfarenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Daniel Borssén; [2020]
  Nyckelord :Religionspsykologi; själavård; själavårdsrum; präst; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate how priests in the Church of Sweden relate to the environment where they practice pastoral care, and what significance the spatial environment may have on pastoral care.       On the basis of the research question of this paper I have used concepts from environmental psychology and concepts from psychology of religion to approach my research problem. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningar : om svårigheterna att hålla ihop och hålla isär själavård och psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Thomas Riddervik; [2020]
  Nyckelord :Psykodynamisk psykoterapi; Själavård; Präst; Legitimerad psykoterapeut; Svenska kyrkan; Gud; O;

  Sammanfattning : Inledning: Uppsatsens ambition är att utforska passformen mellan de två samtalsformerna själavård och psykodynamisk psykoterapi genom att intervjua personer som är skolade i och använder båda formerna. Frågeställningar: Hur upplever enskilda präster som är också är legitimerade psykoterapeuter passformen mellan själavård och psykoterapi och vilka strategier har de för att förlika dessa paradigm med varandra? Metod: Uppsatsen hämtar sina resultat från fem induktivt orienterade intervjuer som bearbetats med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Befriad eller bunden : Om syndabekännelse och själavård i högmässan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Catrin Marklund; [2019]
  Nyckelord :Syndabekännelse; Högmässa; Kyrkohandbok för Svenska kyrkan; Själavård; Martin Luther; Olaus Petri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Sanningen ska göra er fria” : En kvalitativ studie om prästers möte med häktade och fängslade människor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Priests; prison; spiritual care; professional secrecy; change; Präster; NAV; själavård; tystnadsplikt; förändring;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte häktes/fängelseprästers upplevelse av förändring hos de frihetsberövade, vilka de mötte i sin tjänst på häkten och fängelser. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem präster i Svenska kyrkan. Intervjuerna genomfördes sommaren 2019. LÄS MER

 5. 5. Själavårdens roll i konfirmandarbetet  i jämförelse med Berit Okkenhaugs själavårdsinriktningar : Kvalitativ studie i Stockholms stift

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Madeleine Marcus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande Berit Okkenhaugs tre själavårdsinriktingar som presenteras i litteraturen, Själavård – en grundbok.1, med den själavård som är i Stockholms stifts konfirmationsverksamhet. Metodologiskt grundar sig denna uppsats på en kvalitativ metod. LÄS MER