Sökning: "självbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet självbedömning.

 1. 1. Feedback för skrivutveckling : En kvalitativ intervju- och observationsstudie om lärares erfarenheter av feedback kopplat till elevers skrivutveckling i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Feedback; sociokulturella teorin; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervju- och observationsstudie är att undersöka tre grundskolelärares erfarenheter av feedback i skrivundervisningen. För att studera detta har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och deltagarobservationer. LÄS MER

 2. 2. "Alltså det är dom aha upplevelserna. Det är ju dom man vill komma åt.” En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser kring formativ bedömning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Johan Ek; Axel Asper; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedback; Kamratbedömning; Självbedömning;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att utforska hur idrottslärare tillämpar formativ bedömning i sin undervisning kopplat till de fem nyckelstrategierna samt vilka svårigheter och möjligheter det finns kring formativ bedömning i skolämnet idrott och hälsa. Metoden vi använt är kvalitativa intervjuer och som stöd använde vi en intervjuguide för att ta reda på hur sex idrottslärare ser på formativ bedömning utifrån vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar elevers användande av lärandematriser deras textskapande i svenskämnet i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Lövdahl; Isak Sävström; Augusth Wallin; [2022]
  Nyckelord :Lärandematris; Rubrics; Självbedömning; Självreglering; Kamratbedömning; Textskapande; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt sammanställs och kritiskt granskas forskning kring lärandematriser och hur de påverkar elevers textskapande. Forskningen breder ut sig mellan årskurserna 4-6 och anknyter specifikt till språkundervisning med fokus på skrift i svenska. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla musikundervisning : Ensemblespel i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Uvén; [2022]
  Nyckelord :proximala utvecklingszonen; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I denna aktionsforskningsstudie har jag undersökt hur kunskap produceras i ensembleform under musikundervisningen, årskurs 5. Den teoretiska utgångspunkten är baserad på Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon varpå den valda metoden är aktionsforskning, där jag som lärare planerar, genomför aktiviteten och sedan reviderar planeringen för att utveckla den egna praktiken. LÄS MER

 5. 5. Självbedömning kan det ta plats inom svenskämnets & skrivprocessens ramar? : En studie om självbedömning och dess potentiella inverkan på elevers skrivprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Grahn; [2022]
  Nyckelord :självbedömning; gymnasiearbete; skrivprocess; metakognition;

  Sammanfattning : AbstractIn upper secondary schools in Sweden senior students of the preliminary academic programs arerequired to plan, structure and write a larger writing assignment named Gymnasiearbetet, (translated to student project, my translation) which should reflect the values and principles of their selected programme. This study has worked with a method called self-assessment and it is aimed to find out if self-assessment can be combined and used alongside this student project. LÄS MER