Sökning: "självbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet självbedömning.

 1. 1. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 2. 2. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning av elevers skrivande – fördelar eller nackdelar? : En empirisk studie om lärares erfarenheter inom årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Waxegård; Felicia Turesson; [2021]
  Nyckelord :Writing; formative assessment; assessment methods; advantages; disadvantages; grades 4-6.; Skrivande; formativ bedömning; bedömningsmetoder; fördelar; nackdelar; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka hur mellanstadielärare upplever användningen av formativa bedömningsmetoder av elevers skrivande, men även att undersöka vilka för- och nackdelar som dessa metoder kan medföra. Lärarnas svar tyder på att det finns en varierad tillämpning av lärarrespons, kamratbedömning och självbedömning där fördelarna med respektive metod kan leda till att lärandet exempelvis blir tydligt och synligt samtidigt som eleverna blir aktiva och får möjlighet till att träna ansvar i sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Mobile cross-platform gesture- guided visual pain tracking for endometriosis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfio Brancozzi; [2021]
  Nyckelord :mHealth; smartphone; endometriosis; pain; React Native; gesture; symptom tracking; mHealth; smartphone; endometrios; smärta; React Native; gest; symptomspårning;

  Sammanfattning : Rapid growth in mobile technologies since the 2000s is reflected in continued smartphone adoption and the expansion of mobile health (mHealth) smartphone applications for pain assessment. Yet there exists a lack of research-based pain assessment apps for endometriosis, a prevalent yet underrepresented disorder where pain management plays a vital role. LÄS MER

 5. 5. Den formativa bedömningens inverkan på elevers läs- och skrivprogression i svenskämnet : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Ronja Mattsson; [2021]
  Nyckelord :formativ bedömning; återkoppling; bedömning för lärande; kamratbedömning; självbedömning; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ämnesdidaktisk forskning undersöka hur svensklärare i årskurs 7–9 kan använda sig av formativ bedömning för att utveckla elevers läs- och skrivprogression. De tre frågeställningarna syftar till att ta reda på: hur lärare kan presentera syfte, mål och innehåll till eleverna, hur lärarna kan kontrollera elevernas lärandeprocess samt hur lärarna kan implementera formativ bedömning i sin under-visning så att eleverna kan vara ägare av sitt eget lärande. LÄS MER