Sökning: "självbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet självbedömning.

 1. 1. Effekten av självbedömning på elevers skrivande i årskurs 4-6 : En interventionsstudie kring självbedömningens påverkan på språkregler och formalia inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hannes Berglund; Emil Fürsten; [2023]
  Nyckelord :Självbedömning; formativ bedömning; skrivande; skrivutveckling; svenskämnet; årskurs 4-6.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effects of self-assessment in writing in the Swedish subject. This has been done through the research questions, “how does the pupils’ handling of language rules and formalities change during self-assessment?”, as well as “how does it affect the teacher’s conditions to assess pupil texts if the pupils’ carry out/completed self-assessment?”. LÄS MER

 2. 2. Kan internetbaserade quiz med fokus på formativ bedömning användas i naturkunskapsundervisningen för gymnasieelever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Birve; [2023]
  Nyckelord :anonymitet; självbedömning; klassrumsklimat; internetbaserade kunskapstest;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har visats ge stora positiva effekter på lärande och rekommenderas användas i grundskolornas undervisning. Dock har det inte varit helt enkelt att implementera metoden i skolan. Metoden förutsätter ett tryggt klassrumsklimat och trygga elever, omständigheter som inte alltid råder. LÄS MER

 3. 3. MÄTNING OCH JÄMFÖRELSE AV DUOLINGOS OCH RENSHUUS FÖRMÅGA ATT LÄRA UT JAPANSKA : En kvantitativ studie som genom självbedömning jämför två olika språkinlärningsappars metoder för att lära ut japanska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Hellström; Max Björk; [2023]
  Nyckelord :Språkinlärning; gamification; japanska; Duolingo; Renshuu; CEFR;

  Sammanfattning : Det finns flera olika appar ute på marknaden för att lära sig japanska. Flera av dessa använder sig av olika typer av gamification för att behålla användarnas intresse så de lär sig mer. Duolingo är den största av alla dessa appar, men det finns även nyare appar med andra inlärningsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Feedback för skrivutveckling : En kvalitativ intervju- och observationsstudie om lärares erfarenheter av feedback kopplat till elevers skrivutveckling i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Feedback; sociokulturella teorin; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervju- och observationsstudie är att undersöka tre grundskolelärares erfarenheter av feedback i skrivundervisningen. För att studera detta har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och deltagarobservationer. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsmatriser under laboration och rapportskrivning i grundskolan : en studie om elevers upplevelse av matriser

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Kontos; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; bedömningsmatriser; återkoppling; kamratbedömning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : I skolan görs kontinuerligt olika bedömningar för att ta reda på vad eleven har lärt sig och för att kunna sätta betyg. Formativ bedömning formar lärandet hos eleven och kan också forma undervisningen. LÄS MER