Sökning: "självbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet självbedömning.

 1. 1. Formativ bedömning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
  Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Emotionell kompetens och svåra besked. : En kvalitativ studie utförd hos Kronofogden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Leo Nykvist; [2019]
  Nyckelord :Emotionell kompetens; svåra besked; Kronofogden; intelligens;

  Sammanfattning : Sambandet mellan emotionella kompetenser och svåra besked är ett relativit outforskat område, den tidigare forskningen har bedrivits i huvudsak inom vårdvetenskap. I denna studie studeras vilka emotionella kompetenser respondenterna anser sig behöva för att kunna lämna svåra besked och vad ett svårt besked är enligt deras uppfattning. LÄS MER

 3. 3. Automation and Autonomy : Developing and Evaluating Open Learning Material on IR Cameras in Automation Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Victor Ahlberg; Julia Frid; [2019]
  Nyckelord :Thermal imaging; infrared cameras; automation; adult learning; andragogy; self-directed learning; transformative learning; feedback; open learning material; Termografi; infraröda kameror; automation; vuxenlärande; andragogik; självstyrt lärande; transformativt lärande; feedback; öppet läromedel;

  Sammanfattning : This master thesis project was based on the development and evaluation of an open learning material in thermal imaging for automation applications. The outsourcer – FLIR Systems – wanted a three-day course covering all necessary topics for infrared cameras in automation applications. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har formativ bedömning i svenskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erin Pokamisa; [2019]
  Nyckelord :formativ; bedömning; summativ; svenskundervisning; feedback; kamratrespons; kamratbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Det finns många olika bedömningsformer i skolan. Bland de, finns den formativa och den summativa bedömningen. Denna kunskapsöversikt kommer att sammanställa och kritiskt granska befintlig kunskap om den formativa bedömningens funktion i svenskundervisning. LÄS MER

 5. 5. "Formativ bedömning är för mig, hur jag ska hjälpa eleverna att komma till nästa nivå" : Några lärares definition och användande av formativ bedömning i läsninlärning i svenska årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Malin Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Bedömning för lärande; Formativ bedömning; Läsinlärning; Svenska; Återkoppling; Självbedömning; Kamratbedömning;

  Sammanfattning : Formativ bedömning är en bedömningsform inom skolväsendet som fokuserar på elevens utveckling genom att bland annat synliggöra och tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. Forskning har visat positiva effekter av användandet av formativ bedömning i form av bland annat minskad frånvaro, ökad motivation och medvetenhet bland eleverna samt stärkt ledarskap hos lärarna. LÄS MER