Sökning: "självbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet självbedömning.

 1. 1. Samtal för formativ bedömning i förskollärarprogrammet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Martina Borg; [2020-04-09]
  Nyckelord :verksamhetsförlagd utbildning; VFU; Bedömning; formativ bedömning; lärarutbildning; sociokulturellt perspektiv; självbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärarstudenters lärande stöttas under formativa bedömningssamtal, med ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt. Mitt intresse för formativ bedömning och lärande i samtal under högre utbildning grundar sig i min bakgrund som förskollärare och som kursledare och lärare inom verksamhetsförlagd utbildning i ett förskollärarprogram. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i So-ämnena åk. 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Korman; Haris Jusupovic; [2020]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Nyckelstrategi; Kamratbedömning; Självbedömning; Feedback; Återkoppling; Bedömningsmatris; So-ämnena;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar och utgår från en kvalitativ studie som grundar sig på empiri kring den formativa bedömningen. Det förekommer rikligt med evidens ur tidigare forskning i området och flera bedömningsforskare förespråkar implementering av formativ bedömning i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om formativ och summativ bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rodjin Elou; Louicé Abazi; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; summativ bedömning; feedback; kamratrespons; självbedömning; matriser; sociokulturellt perspektiv; skrivprocess; svenskämnet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa hur lärare beskriver att de använder sig av olika bedömningsformer och feedback gällande skrivandet i svenskämnet. Men också hur lärarna beskriver att de tydliggör bedömningen för eleverna. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
  Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER

 5. 5. Emotionell kompetens och svåra besked. : En kvalitativ studie utförd hos Kronofogden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Leo Nykvist; [2019]
  Nyckelord :Emotionell kompetens; svåra besked; Kronofogden; intelligens;

  Sammanfattning : Sambandet mellan emotionella kompetenser och svåra besked är ett relativit outforskat område, den tidigare forskningen har bedrivits i huvudsak inom vårdvetenskap. I denna studie studeras vilka emotionella kompetenser respondenterna anser sig behöva för att kunna lämna svåra besked och vad ett svårt besked är enligt deras uppfattning. LÄS MER