Sökning: "självbestämmande teori"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden självbestämmande teori.

 1. 1. Personals definition av delaktighet och dess komplexitet i praktiken – En kvalitativ studie om personals upplevelser avseende HVB-hemsplacerade ungdomars delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samaaleh Saad; Fredrik Emanuel Stehn; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; självbestämmande teori; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; HVB; ungdom; personal; placerade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to inquire how staff that works with youth that are placed in out of home care reason around the definition of participation. We also examined how they felt about their possibility to influence youth participation during their placement regarding the daily routines. LÄS MER

 2. 2. ”Det var min närmsta arbetsledare och min chef som gav mig det emotionella stödet, som hade störst betydelse” : En kvalitativ studie om det emotionella stödets betydelse i samband med socionomers återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Björklind; [2021]
  Nyckelord :Sick leave; Absenteeism; Fatigue syndrome; Clinical burnout; Social support; Emotional support; Support from the employer; Social worker; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialt stöd; Emotionellt stöd; Arbetsgivares stöd; Socionom;

  Sammanfattning : People in Sweden are living longer than ever before, as research and improvements in medical care become progressively more advanced. Yet, absenteeism related to stress and clinical burnout has increased dramatically in the past decade. LÄS MER

 3. 3. Hur barn med språkstörning upplever inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Sonefors; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; inkludering; barns perspektiv; delaktighet; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barn diagnostiserade med språkstörning, utifrån deras upplevelser av att vara inkluderade i skolan. Studien utgår från en gemenskapsorienterad definition av inkludering, denna talar kring inkludering utifrån fem olika teman; ett system, gemenskap på olika nivåer, en demokratisk gemenskap, olikhet som tillgång, pedagogisk och social delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Motivation och multiplikation : En kvantitativ studie om vad som motiverar elevers inlärning av multiplikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lukas Svorén; [2021]
  Nyckelord :Multiplikation; motivation; inre motivation; yttre motivation; autonom motivation; kontrollerad motivation; självbestämmande teori;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie har genomförts om hur elevers motivationen påverkas vid multiplikationsberäkning av läromedelstypiska multiplikationsuppgifter  i årskurs fyra respektive espektive årskurs sex. I studien lyfts även skillnader och likheter mellan årskurserna. LÄS MER

 5. 5. Tillit, ledarskapets palindrom : En kvalitativ studie av chefers tolkningar och uppfattningar kring tillitsbaserat ledarskap och motivationsmiljö i en offentlig organisation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Charlotte Hentzel; [2021]
  Nyckelord :Trust; leadership; public administration; trust-based management; trust in leadership; trust management; motivation environment; self-determination motivation; Tillit; ledarskap; offentliga organisationer; tillitsbaserat ledarskap; tillit inom ledarskap; motivationsmiljö; självbestämmande motivation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks tillit inom ledarskap. Studien fokuserar på ledarskap på individnivå, i ett sammanhang av motivation. Undersökningen belyste vilka tolkningar och upplevda erfarenheter som fanns bland chefer i tillämpandet av ett tillitsbaserat ledarskap på en myndighet som Migrationsverket. LÄS MER