Sökning: "självbestämmandeteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet självbestämmandeteori.

 1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation utifrån ett ledarskapsperspektiv : En kvalitativ studie om hur ledare verkar för att motivera sina medarbetare till ett högt arbetsengagemang i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Lingmarker Deckeman; Zehra Köylüoglu; [2020]
  Nyckelord :motivation; motivation factors; public service; leaders; self-determination theory; two factor theory; job characteristics model; motivation; motivationsfaktorer; offentlig sektor; ledare; självbestämmandeteori; tvåfaktorsteorin; arbetsdesignteorin;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att skapa förståelse för ledarnas föreställningar om vad de anser påverkar medarbetarnas motivation inom den offentliga sektorn utifrån frågeställningarna “Vilka föreställningar har cheferna om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation?” samt “Hur anser ledare att de kan motivera sina medarbetare?”. Metoden i studien grundar sig på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Parasport, motivation och livskvalité: en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Hake; Clara Vrethem; [2020]
  Nyckelord :Barriers; Motivation; Parasport; Physical Disability; Quality of life; SelfDetermination Theory; The Systemic Quality of Life Model; Barriärer; Fysisk funktionsnedsättning; Livskvalité; Motivation; Parasport; Självbestämmandeteori; The Systemic Quality of Life Model;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). I studien deltog 11 intervjupersoner med fysisk funktionsnedsättning, fem kvinnor och sex män i åldrarna 19-74 (M=32.6, SD=16.3). LÄS MER

 4. 4. Det handlar om innanförskap - En kvalitativ studie av coachers möte med unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tairah Ahmad; [2020]
  Nyckelord :Karriärbeslut; Motivation; Självbestämmande; Unga vuxna; Utanförskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att studera hur coacherna i min studie förhåller sig till begreppet utanförskap, samt vilka färdigheter de använder sig av för att motivera unga vuxna som befinner i det som kallas för utanförskap. Jag använder mig av sociologiska och psykologiska teorier som presenterar Hodkinson & Sparkes karriärbesluts teori och Decis självbestämmandeteori. LÄS MER

 5. 5. "Frihet under ansvar" : En kvalitativ studie om vad som motiverar servicetekniker att prestera i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Uvemo; Emmy Vartiainen; [2020]
  Nyckelord :Tvåfaktorteorin; självbestämmandeteorin; motivation; hygienfaktorer; motivationsfaktorer; internalisering; autonomi; basbehov;

  Sammanfattning : Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att motivation är ett komplext fenomen är det både omtalat och omdiskuterat inom organisatorisk forskning. LÄS MER