Sökning: "självdisciplin"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet självdisciplin.

 1. 1. Mer än bara idrott : Studentgolfspelares upplevelser och hanteringar av olika scenarier i den dubbla karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Åkesson; [2023]
  Nyckelord :Student golfer; core challenges; scenario; dual career; competences; support; coping strategies; Studentgolfspelare; kärnutmaningar; scenarier; dubbel karriär; kompetenser; stöd; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka studentgolfspelares upplevelser och hanteringar av olika scenarier i den dubbla karriären. Studien genomfördes enligt en kvalitativ metod där deltagarna var nio män och en kvinna 20–32 år gamla (M=25,00, SD=3,79). LÄS MER

 2. 2. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 3. 3. Leva här och nu : Ungas privata pensionssparande fritt från psykologiska fallgropar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Valentina Di Luca; [2022]
  Nyckelord :Private pension savings; younger generations; Sweden; life cycle; behavioral economics; psychological biases; short- and long-term focus; self-control; overconfidence; social interaction.; Privat pensionssparande; yngre generationer; Sverige; livscykel; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; kort- och långsiktigt fokus; självdisciplin; övermod; social interaktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De yngre generationerna, individer födda efter år 1990, står inför stora utmaningar och riskerar att erhålla sämre pensioner än dagens pensionärer, vilket ställer höga krav på att inkludera ett privat pensionssparande. Trots att det privata pensionssparandet i dagsläget är mer aktuellt än någonsin är det fortfarande ovanligt förekommande bland de yngre generationerna. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs en biologilaboration på distans i hemmet av elever på naturvetenskapliga programmet? : En analys utifrån semistrukturerade intervjuer av elever som har utfört en jästlaboration i sitt kök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Per Springe; [2022]
  Nyckelord :jästsvamp; biologi; laboration; hemlaboration; distanslaboration; gymnasium; naturprogrammet.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever upplever en hemlaboration och hur denna hemlaborations upplägg kan se ut och förbättras. Undersökningen genomfördes för att testa ett alternativt laborationssätt och ge elever praktiska färdigheter som ska ingå i biologiämnets undervisning. LÄS MER

 5. 5. Stressade studenter i högre utbildning : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cornelia Holmbäck; Therese Moberg; [2022]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; högre utbildning; konsekvenser av stress; stress; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på om etablerad forskning om studenters stress är korrekt. Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsansats och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Urvalsmetoden var ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket mynnade ut i 11 deltagare. LÄS MER