Sökning: "självförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet självförmåga.

 1. 1. “DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nordstrand; [2019-06-25]
  Nyckelord :Afrosvenskar; Vithetsnorm; Diskriminering; SCCT; MMRI; Arbetsmarknad; Respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Almgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning utreds om det finns någon korrelation mellan elevers attityder till matematik och deras förmåga att lösa matematiska uppgifter. Det görs genom en kvantitativ metod med hjälp av insamlande av enkätsvar. Begreppet attityd definieras i denna uppsats som känslor, motivation, syn på sin självförmåga, stress och ångest. LÄS MER

 3. 3. En analys av elevernas attityder och strategier vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Christian Svedenkrans; [2019]
  Nyckelord :attitude; secondary school; mathematics; problem solving; thematic analysis; attityd; grundskola; matematik; problemlösning; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommernär elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några sambandmellan elevernas attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga.Undersökningen gjordes med hjälp av en kvalitativ studie av fyra elever i slutet av årskurs 8. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal som verktyg : En litteraturstudie om livsstilsförändringar hos patienter med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Lans; Sofie Nylander; [2019]
  Nyckelord :motiverande samtal; övervikt; livsstilsförändringar; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är övervikt och fetma allt vanligare, fler människor dör av övervikt än undervikt i världen. Livsstilsrelaterade problem och levnadsvanor så som stillasittande och ohälsosamma matvanor ökar både nationellt och globalt. LÄS MER

 5. 5. Varför blir teknikämnet ofta osynligt i de lägre årskurserna? En studie om lärares attityder och teknikundervisning i de lägre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lejonheden; Magnus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; DAS; Grundskolan; Likvärdighet; Självförmåga; Teknikundervisning; Ämnesbehörighet; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie velat undersöka hur man bedriver teknikundervisning i F-3 i olika klasser, för att försöka se om tekniklärarnas bakgrund och attityder till teknikämnet är faktorer som påverkar undervisningens förutsättningar. Vi har för att ta reda på lärarnas attityder till ämnet undersökt faktorer som lärares bakgrund, deras upplevda relevans av teknikämnet (i konkurrens med andra ämnen), upplevd självförmåga i att undervisa i ämnet samt kontextberoende faktorer som tid, tillgång till material samt om man upplever att man har kollegialt stöd. LÄS MER