Sökning: "självförtroende och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden självförtroende och lärande.

 1. 1. Bråk behöver inte vara svårt – En kvalitativ intervjustudie kring lärares användning av laborativa material i bråkundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :matematikundervisning; laborativt material; laborativt arbetssätt; bråk; addition och subtraktion av bråk; konkret; abstrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om, och belysa hur det går att använda laborativa material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk. Frågeställningarna som studien har som uppgift att besvara är följande: Vilka laborativa material använder matematiklärare vid undervisning om addition och subtraktion av bråk, hur och i vilken utsträckning menar lärarna att de används i undervisningen? Varför väljer matematiklärare att använda laborativt material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk? I studien har empiri samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Giraffen får inte plats i cykelkorgen” : En intervjustudie om hur pedagoger på förskolor arbetar kring professionell teater och drama som en estetisk uttrycksform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Johansson; Nina Juréen; [2019]
  Nyckelord :Kultur; barnteater; drama; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. ”Utan min dyslexi så hade jag inte varit den jag är” En intervjustudie om vuxna med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Självförtroende; Skoltid; Studieval; Yrkesval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal. En möjlig väg mot ökad prestation i bildämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :anna Nygren; [2019]
  Nyckelord :bildämnet; motivation; självbestämmandeteorin; motiverande samtal; pygmalioneffekten;

  Sammanfattning : Inom skolan möter läraren elever av alla de slag, elever med varierande bakgrund och erfarenheter. De som känner sig bekväma i skolans vardag och de som inte gör det, samt de som är motiverade och de som är omotiverade. Motiverande samtal är ett verktyg som används bl.a inom sjukvården och behandling av olika sorters missbruk. LÄS MER