Sökning: "självförtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 1636 uppsatser innehållade ordet självförtroende.

 1. 1. HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Green; Ann-Kristin Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Amning; fullgången; hud-mot-hud; kängurumetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Boogie-woogie-skolan : Pianoelevens väg till lustfylld improvisation

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :William Isaksson; [2024]
  Nyckelord :boogie-woogie; improvisation; pianoundervisning; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij;

  Sammanfattning : Med anledningen av att jag upptäckt en stor rädsla för improvisation bland elever har syftet med utvecklingsarbetet varit att undersöka hur en lektionsserie i musikstilen boogie-woogie inverkar på pianoelevers relation till improvisation. Undersökningen har genomförts på individuella pianolektioner, på en gymnasieskola, där lektionerna bestått av specifika metodiska tillvägagångsätt för improvisation inom ramen för den givna musikstilen. LÄS MER

 4. 4. Den tredje pedagogen : En studie om utformningen av tillgängliga pedagogiska lärmiljöer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Catalina Prisacaru; Ingela Vergara Concha; [2024]
  Nyckelord :inclusion; accessible learning environments; TEACCH; affordance; inkludering; tillgängliga lärmiljöer; tydliggörande pedagogik; handlingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka några förskollärares resonemang kring arbetet med lärmiljöers utformning, samt studera lärmiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv. Genom semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger och observationer på deras respektive avdelningar kunde datamaterial samlas in. LÄS MER

 5. 5. Flickors intresse för teknikämnet : Hur lärare kan främja flickors teknikintresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ida Henningsson; Ida Landstedt; [2024]
  Nyckelord :Flickor; könksskillnader; mellanstadiet; teknik; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att undersöka orsaken till flickors låga intresse för teknikundervisning. Undersökningen leder till förslag på förbättringar som lärare kan implementera i sin undervisning för att gynna flickors teknikintresse. LÄS MER