Sökning: "självfallssystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet självfallssystem.

 1. 1. Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK 1 : Ett utredande förslag

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jessica Berglund; Frida Åberg; [2014]
  Nyckelord :rooftop garden; green roof; sedum roof; gravity system; full-bore flow system; UV-system; stormwater usage; stormwater infiltration; stormwater harvesting; takpark; gröna tak; sedumtak; självfallssystem; fullflödessystem; UV-system; dagvattenhantering; LOD; LUD;

  Sammanfattning : Som följd av den pågående urbaniseringen har de naturliga förutsättningarna för regn och smältvattnet att infiltrera i marken och återgå till sitt kretslopp på naturlig väg försvunnit i städerna. I Stockholm leds ungefär hälften av dagvattnet via VA-nätet direkt och orenat till reningsverken. LÄS MER

 2. 2. Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Dahllöf; [2014]
  Nyckelord :pressure sewer system; gravity system; pumping station; LPS; wastewater; sewerage; capacity calculations; tryckavloppssystem; självfallssystem; pumpstation; LTA; spillvatten; avlopps; kapacitetsberäkning;

  Sammanfattning : Krav om förbättrad spillvattenrening och städer som förgrenar sig över större områden är några av anledningarna till att dagens avloppsledningsnät får allt längre ledningssträckor. Att med gravitationens hjälp föra avloppsvatten framåt kräver ett kontinuerligt fall som vid långa avstånd kan innebära mycket schaktning, den ekonomiskt mest belastande delen vid nyinstallation av avloppsledningsnät. LÄS MER

 3. 3. Råstorps avloppsnät : Förslag till ombyggnad av avloppssystemet i Råstorp

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Bo-Anders Erlingsson; [2012]
  Nyckelord :Avloppsteknik;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om ett vakuumsystem i Råstorp som är i behov av att bytas ut inom de närmaste åren.Med hjälp av personalen på Va-verket i Markaryd har jag fått en bild av hur det fungerar idag. Det finns en del problem med service och reservdelar, men framförallt så går det inte att lita på att systemet fungerar. LÄS MER