Sökning: "självhjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet självhjälp.

 1. 1. ”We often see our identities as fixed; we see shyness as something we are stuck with for life. This isn’t true” : En kvalitativ innehållsanalys av moderna självhjälpsböckers framställning av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Rundlöf; [2023]
  Nyckelord :Blyghet; självhjälpslitteratur; modernitet; identitet; individualisering;

  Sammanfattning : Blyghet är ett fenomen som genom tiderna tillskrivits ett flertal olika definitioner och betydelser, och har behandlats utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Utifrån ett samhällsperspektiv tycks blyghet, framför allt i västerländska kulturer, betraktas som avvikande i negativ bemärkelse. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenhet av att möta kvinnor i klimakteriet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nedzada Hamzic; Ylva Nordblom; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; empowerment; erfarenhet; klimakteriet; kunskap; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimakteriet är en fas som drabbar kvinnor mitt i livet med varierande symtom. Kvinnorna upplever klimakteriet olika beroende på kvinnans bakgrund, erfarenhet, kultur och sociala kontext. LÄS MER

 3. 3. ”Allergi mot ovisshet” : En kvalitativ dokumentstudie av målgruppens egna upplevelser av generaliserat ångestsyndrom (GAD)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Jörgensen; Andréas Rootzén; [2022]
  Nyckelord :Generalized Anxiety Disorder GAD ; the targets group’s experiences; stigma; risk society; podcast; thematical analysis; Generaliserat ångestsyndrom GAD ; målgruppens upplevelser; stigma; risksamhälle; podcast; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study aims to gain an increased understanding of generalized anxiety disorder based on how the target group describe their experiences. The data was gathered through podcasts where people with GAD talked about their life situation, what strategies they use to manage general anxiety and what they think relieves general anxiety. LÄS MER

 4. 4. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tony Löflund; [2022]
  Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER

 5. 5. Hjälp till självhjälp : En kvalitativ studie om socialtjänstens, polismyndighetens och kvinnojourers arbete med kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mathilda Johansson; Wilma Olausson; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; uppbrottsprocessen; normaliseringsprocessen; resurser; samverkan; signifikanta andra;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Begreppet våld är mångtydigt och kan ta sig uttryck på olika sätt, ofta i kombination av ett flertal våldshandlingar. Två återkommande begrepp inom studier och forskning kring våld i nära relationer är normaliserings- och uppbrottsprocessen. LÄS MER