Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 6 - 10 av 260 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 6. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 2. 7. "En trygg man slår inte sin partner" : En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rose-Marie Nabugodi Stenros; Carol Akkari; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutövare; Maskulinitet; Kriscentrum för män; Frivillig behandling; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om området mäns våld i nära relationer. I studien undersöktes hur verksamheter arbetar med män som frivilligt söker stöd och behandling för sitt våldsutövande samt hur professionella resonerar om orsaker till att män utövar våld. LÄS MER

 3. 8. ''Jag har hittat en knöl i bröstet'' : - En litteraturstudie baserad på självbiografier om kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer i sitt vardagliga liv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Jönsson; Hanna Strömberg; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Riskfaktorer för bröstcancer är det kvinnliga könet, hög ålder samt ärftlighet. Möjligheten att bli botad har ökat de senaste årtiondena. Kvinnor som lever med bröstcancer får en ökad kroppsmedvetenhet vilket kan leda till en försämrad självkänsla. LÄS MER

 4. 9. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Granli; Elin Hedén; [2021]
  Nyckelord :Breast Cancer; Body image; Mastectomy; Self-esteem; Suffering; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Lidande; Mastektomi; Självkänsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år och cirka 20 kvinnor insjuknar dagligen, av dessa genomgår cirka 40 % en mastektomi. Mastektomi är en kirurgisk behandlingsform där en del av eller hela bröstet opereras bort. Efter mastektomin kan kvinnan välja att genomföra en bröstrekonstruktion. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskans möjligheter och hinder att identifiera kvinnan som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Frieberg; Leufvenmark Filippa; [2021]
  Nyckelord :Communication; Domestic violence; Intimate partner violence; Nurse’s encounter; Screening; Women; Kommunikation; Kvinna; Mäns våld mot kvinnor; Screening; Våld i nära relationer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relationer förekommer globalt oavsett social-, ekonomisk-, eller kulturell tillhörighet, där kvinnor är drabbade i högre utsträckning än männen. Våldet resulterar i kortsiktig och långvarig ohälsa för den våldsutsatta, i form av bland annat psykiska skador såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), fysiska skador och låg självkänsla. LÄS MER