Sökning: "självkänsla och unga flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden självkänsla och unga flickor.

 1. 1. Ungdomars självkänsla i relation till användningen av sociala medier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Selin; Adina Lerjefelt; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; passive and active usage; social media; social media addiction; mental health; adolescents; life satisfaction; internet; teenagers; rosenberg self-esteem scale; social comparison; social support; social media break; loneliness; social isolation; Instagram; SMEQ; anxiety; depression;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala medier, samt om det föreligger några skillnader mellan pojkar och flickor gällande självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala medier. Frågorna som ska besvaras är: (I) Finns det ett samband mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier? (II) Finns det ett samband mellan självkänsla och aktiv användning av sociala medier? (III) Finns det en skillnad i självkänsla mellan aktiva och passiva användare av sociala medier? (IV) Finns det en skillnad mellan flickor och pojkar gällande självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala medier? Studien utgår från en kvantitativ ansats och materialet samlades in med hjälp av enkäter. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers inflytande över gymnasieelevers kroppsuppfattning och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Alma Duric; Rawan Riha; [2019]
  Nyckelord :Social media; Instagram; younths; body ideal; self-esteem; mental health; social comparison; KASAM; Sociala medier; Instagram; ungdomar; kroppsideal; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; KASAM;

  Sammanfattning : Inledning; Tillgång till sociala medier och datoranvändning har ökat bland ungdomar under de senaste åren och det finns en tydlig koppling till att ungdomarnas missnöje med den egna kroppen är relaterat till användning av sociala medier. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur ungdomar mår när det gäller kroppsuppfattning och självkänsla eftersom kroppsuppfattning kan ha en stor inverkan på en individs välmående. LÄS MER

 3. 3. Ett skört själv i utveckling - en fenomenologisk undersökning av tonårsflickors upplevelse av självet och självkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Roos Af Hjelmsäter; Marcus Stangl; [2019]
  Nyckelord :Självkänsla; självbild; själv; flickor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate young girls (age 16-17) experiences of themselves and their self-esteem. This was done by semi-structured interviews with eight girls from an upper secondary school in Sweden. The collected material was coded and analysed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) as a methodological approach. LÄS MER

 4. 4. Att informera unga tjejer om normala flytningar : En intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Odh; Alexandra Pettersson; [2017]
  Nyckelord :teenagers; girls; puberty; bodily changes; adolescents; menstruation; tonårsflickor; pubertet; kroppsutveckling; ungdomar; flickor; menstruationscykel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor på ungdomsmottagningar spelar en viktig roll i att informera och utbilda ungdomar om pubertetsutveckling och sexualitet. Under puberteten sker fysiska förändringar med unga tjejers kroppar. I underlivet sker tillväxt och en ökad sekretion vilket ger upphov till flytningar. LÄS MER

 5. 5. Duktig flicka! : Prestationsrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga arbetande kvinnor

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Asma El-Mellouki; Emilia Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Good-girl; norms; gender; performance; self-esteem; demands; mental illness; women; Duktig flicka; normer; genus; prestation; självkänsla; krav; psykisk ohälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska och samhälleliga faktorer. Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation. LÄS MER