Sökning: "självkänsla och unga flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden självkänsla och unga flickor.

 1. 1. Att informera unga tjejer om normala flytningar : En intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Odh; Alexandra Pettersson; [2017]
  Nyckelord :teenagers; girls; puberty; bodily changes; adolescents; menstruation; tonårsflickor; pubertet; kroppsutveckling; ungdomar; flickor; menstruationscykel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor på ungdomsmottagningar spelar en viktig roll i att informera och utbilda ungdomar om pubertetsutveckling och sexualitet. Under puberteten sker fysiska förändringar med unga tjejers kroppar. I underlivet sker tillväxt och en ökad sekretion vilket ger upphov till flytningar. LÄS MER

 2. 2. Duktig flicka! : Prestationsrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga arbetande kvinnor

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Asma El-Mellouki; Emilia Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Good-girl; norms; gender; performance; self-esteem; demands; mental illness; women; Duktig flicka; normer; genus; prestation; självkänsla; krav; psykisk ohälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska och samhälleliga faktorer. Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation. LÄS MER

 3. 3. Young girls and eating disorders: A study about how school staff perceive and prevent eating disorders among young girls

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Zad; [2017]
  Nyckelord :bronfenbrenner’s ecological model; eating disorder; salutogenesis perspective; school staff; prevention; young girls;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet i denna studie var att ta reda på skolpersonals uppfattning om varför ätstörningar uppstår bland unga flickor samt vilka metoder de använder sig av i förebyggande syfte för att motverka ett ätstörningsutvecklande. Empirin bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av två skolkuratorer, två skolsköterskor samt en skolpsykolog i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att bli vårdade vid ätstörningsproblematik : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Akram Mahini Dizchi; Jannike Wallentin; [2015]
  Nyckelord :ätstörningar; patientupplevelse; sjuksköterska; vård; behandling;

  Sammanfattning : Ätstörningar är allvarliga tillstånd som främst drabbar unga flickor/kvinnor. Patienter som lider av ätstörningsproblematik saknar oftast både självkänsla och sjukdomsinsikt vilket kan göra att vårdprocessen blir komplicerad. LÄS MER

 5. 5. Medias påverkan på unga flickors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Linn Verdin; Frida Johansson; [2015]
  Nyckelord :Kroppsideal; kroppsuppfattning; media; psykisk hälsa; självkänsla och unga flickor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos unga flickor har ökat drastiskt och förändringar i miljöer där ungdomar befinner sig kan vara en anledning till denna ökning. Media har stor inverkan på människor då vi dagligen exponeras i form av internet, sociala medier, TV och press. LÄS MER