Sökning: "självkänsla spegeljaget"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden självkänsla spegeljaget.

 1. 1. Från second chance school till högre utbildning : Studier på folkhögskola som en identitetskapande och självstärkande process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Loön; [2018]
  Nyckelord :second chance school; Fryshusets folkhögskola; självkänsla; högre utbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupareförståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnarstudien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusetsfolkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. LÄS MER

 2. 2. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

  Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER

 3. 3. Att vara attraktiv och handlingskraftig : En kvalitativ studie om självpresentation och identitetsskapande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Oskar Svensson; [2016]
  Nyckelord :Identitet; självpresentation; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. För att uppfylla detta syfte så har fyra frågeställningar preciserats: Hur presenterar sig unga vuxna i sociala medier, det vill säga vad är viktigt att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder? Hur påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av sociala medier? Hur ser gränsen mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna vid användning av sociala medier? Finns det någon skillnad på hur unga vuxna agerar nu, i förhållande till när de var tonåringar, på sociala medier? Det teoretiska perspektivet har varit litteratur kopplad till det dramaturgiska perspektivet, begreppen identitet, social responsivitet, den generaliserande andre, spegeljaget samt självkänsla. LÄS MER

 4. 4. ”Varför utsatte jag mig för det här : en kvinnas frigörelse från en relation präglad av missbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marie Sörensen; [2006]
  Nyckelord :Anhörig; Medberoende; Självkänsla; Symbolisk interaktionism; Spegeljaget;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för processen från delaktighet i en dysfunktionell familjesituation, präglad av en familjemedlems missbruk, till separation, frigörelse och integritet. Utifrån detta syfte ställdes frågorna: Hur upplevs processen från den påverkan som det innebär att leva tillsammans med en alkoholist till att frigöra sig och hitta sitt eget sätt att leva och hur kan man utifrån symbolisk interaktionism och teorin om spegeljaget fördjupa förståelsen av denna process?Som metod har används kvalitativ intervju med en kvinna som har levt med en alkoholiserad man. LÄS MER