Sökning: "självmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet självmedvetenhet.

 1. 1. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 2. 2. Feedback, lika viktigt uppåt som nedåt? : En studie om projektledares förmåga att be om feedback i projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Tell Stockman; [2019]
  Nyckelord :Feedback; uppåtgående feedback; projektledare; ledarskap; mandat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur projektledare arbetar och förhåller sig till att ta emot feedback från kollegorna i sina projektteam. Likaså att ta reda på varför vissa projektledare arbetar aktivt med att be om feedback, medan andra projektledare väljer att bortprioritera momentet. LÄS MER

 3. 3. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 4. 4. INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Albert Hyseni; Nina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Hersey and Blanchard; Goffman; situational leadership; leader; management; situation; features; Hersey och Blanchard; situationsanpassad; ledarskap; chefskap; egenskaper; chef; ledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom chefernas egna uppfattningar förstå innebörden av chef- och ledarskap inom människobehandlande organisationer. Forskarna vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av chef- och ledarskapet inom socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. Existerar den balanserade socionomen? : En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer om komplexiteten att balanserateoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Esther Mothata; Klara Songsaad Törngren; [2019]
  Nyckelord :Självmedvetenhet; socionom; teoretisk kunskap; erfarenhetsbaserad kunskap;

  Sammanfattning : Socionomers arbetsområde präglas av olika typer av problematik, komplexa beslutsfattningar och etiska överväganden. Forskning visar att personer som studerar till socionom i större utsträckning har varit utsatta för sociala svårigheter jämfört med studenter som läser andra utbildningar. LÄS MER