Sökning: "självmord etik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden självmord etik.

 1. 1. Att vilja ha hjälp att dö : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av, samt attityder kring dödshjälp.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Andersson; Emma Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Assisted dying; Physician assisted suicide; Euthanasia; Nurse; Ethics of caring; Double-effect; Palliative care; Preventive strategies; Dödshjälp; Läkarassisterat självmord; Eutanasi; Sjuksköterska; Vårdetik; Dubbel-effekt; Palliativ vård; Preventiva strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater i världen, men det förekommer att patienter förmedlar en önskan om dödshjälp till vårdpersonal, även i andra länder. Läkare beskriver bördan med att hantera förfrågningar om dödshjälp och försöker undvika dessa genom att behandla patienters fysiska samt psykiska behov. LÄS MER

 2. 2. Dödshjälp : en mänsklig rättighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Gunilla Olsson; [2007]
  Nyckelord :dödshjälp; självmord; valfrihet; mänskliga rättigheter; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Human rights; Philosophy and Religion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi väljer inte att födas, men bör vi som en fundamental mänsklig rättighet kunna välja hur eller när vi ska dö om vi är ohjälpligt dödssjuka, kan den valmöjligheten bidra till ett bättre liv? Uppsatsen är komparativ med explorativ inriktning och pekar på många dilemman som är viktiga att reflektera över när det gäller frågan om aktiv eller läkarassisterad eutanasi bör tillåtas eller inte. För att uppnå syftet att försöka svara på uppsatsens problemställning, förs en diskussion, häri avgränsad till att belysa hur viktiga influenser i samhället resonerar; våra riksdagspartier, de största troslärorna samt för ämnet relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. Svårt sjuka cancerpatienters intresse för aktiv dödshjälp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nicholas Nilsson; [2006-08-18]
  Nyckelord :Cancer; Cancer; eutanasi; euthanasia; palliativ vård; palliative care; läkarassisterat självmord; physician assisted suicide; svårt sjuka patienter; terminally ill; önskan om att förhasta döden; wish to hasten death;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka intresset för aktiv dödshjälp hos patienter som lider av en långt framskriden cancer samt vilka faktorer som påverkar dem i detta ställningstagande. I en litteraturstudie har relevant litteratur insamlats, analyserats och tolkats. LÄS MER

 4. 4. Eutanasi - En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till eutanasi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Masuomeh Mazandarani; [2005]
  Nyckelord :assisterat självmord; dödshjälp; etik; eutanasi; moral; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ett känsligt ämne som diskuteras inom det svenska samhället, sjukvården och världen runt. Många attityder, upplevelser, kulturer och religioner ligger inom ämnet. Syftet med denna studie är att belysa etiska och moraliska överväganden, attityder och upplevelser hos sjuksköterskor inom sjukvården. Metoden är litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Eutanasi : en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Martina Thorn; [2002]
  Nyckelord :Law; eutanasi; dödshjälp; livsuppehållande behandling; medicinsk etik; självmord; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Debatten om eutanasi har åter blossat upp sedan Holland och Belgien, i början av år 2002, legaliserade aktiv eutanasi. Eutanasi berör många viktiga frågor som till exempel den enskilde individens rätt att bestämma över sitt liv, läkarens roll och sjukvårdens uppgifter. LÄS MER