Sökning: "självmord sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden självmord sociologi.

 1. 1. Från tiden i ett självskadebeteende : En kvalitativ studie om 14 vuxna kvinnors tidigare erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Maria Olsen; Lena Bergfalk; [2020]
  Nyckelord :Selfharm; coping; NSSI; relations; attachment; Självskada; coping; NSSI; relationer; anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fråga individer med ett bakomliggande självskadebeteende om de i efterhand upplever att relationer så som familj, vänner, skola och sociala medier haft inverkan på deras tidigare självskadebeteende. Studien har utgått från 14 vuxna kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Need the end to set me free? : - En kvalitativ studie om statliga tjänstemäns uppfattningar om ämnet självmord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Jonsson; Simon Vikström; [2019]
  Nyckelord :Självmord; SIS; Kriminalvården; Sociologi; Suicid; Missbruk; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras föreställningar om självmord bland yrkesverksamma inom Statens institutionsstyrelse [SIS] och Kriminalvården. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska ramen utgörs av sociologiska och individuella suicidteorier. LÄS MER

 3. 3. Vi måste också lita på att vi som medmänniskor gör skillnad genom att bara lyssna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erika Ulin; [2019]
  Nyckelord :Suicide Zero; suicidprevention; suicid; självmord; Durkheim; psykisk ohälsa; nollvision; Social Sciences;

  Sammanfattning : Varje år tar 1 500 människor sitt liv i Sverige vilket gör självmord till en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga. Trots att nollvisionen för suicid kom under 1990-talet och nationella rådet publicerade ett program med nio förebyggande åtgärdspunkter, förblir siffran oförändrad. LÄS MER

 4. 4. Unga män mår också dåligt - professionella aktörers perspektiv på unga mäns psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Bengtsson; Alice Karlsson; [2017]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga män; hjälpsökande; stigmatisering; maskulinitetsnormer; känsloregler; självstämpling; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie vill vi med hjälp av professionella aktörers erfarenheter undersöka unga mäns psykiska ohälsa och därigenom uppmärksamma ett perspektiv på ungas psykiska ohälsa som vi menar saknas i svensk forskning. Att statistiken visar att unga män söker hjälp i mindre utsträckning än unga kvinnor, men ändå begår självmord i dubbelt så hög grad som unga kvinnor menar vi kan vara en indikator på att den psykiska ohälsan är närvarande hos unga män i större utsträckning än vad forskningen visar. LÄS MER

 5. 5. Vilka strukturella samhällsförändringar krävs för att förebygga socialt betingat självmord?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ermine Khachatryan; [2017]
  Nyckelord :sociala betingelser; riskfaktorer; självmord; förebygga; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att enligt den aktuella forskningen kartlägga de sociala riskfaktorerna som kan leda till självmord och att utifrån ett sociologiskt perspektiv diskutera vilka strukturella samhällsförändringar som kan förhindra att människor vill begå självmord. Tre frågeställningar ska besvaras: 1) vilka sociala riskfaktorer finns för självmord, enligt den aktuella forskningen, 2) hur ser det förebyggande arbetet ut idag i Sverige och 3) vilka strukturella samhällsförändringar skulle krävas för att förebygga socialt och kulturellt betingad självmord? En kvalitativ kunskapsöversiktsstudie av relevant forskningslitteratur har genomförts. LÄS MER