Sökning: "självpubliceringstjänst"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet självpubliceringstjänst.

  1. 1. Kreativitet, kontroll och kontaktnät : en studie av egenutgivares syn på sin verksamhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Elin Westerberg; [2016]
    Nyckelord :symboliskt kapital; bokmarknad; självpubliceringstjänst; egenutgivning; eget förlag; ekonomiskt kapital; publishing chain; Thompson; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker egenutgivning ur författarnas perspektiv för att se hur de själva upplever sin verksamhet, vad som driver dem och vilka hinder de möter i samband med sin bokutgivning. Materialet består av en enkätundersökning samt intervjuer med egenutgivare, vilket huvudsakligen analyseras med hjälp av John B. LÄS MER