Sökning: "självskadebeteende hos pojkar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden självskadebeteende hos pojkar.

 1. 1. Självskadebeteende - drabbade flickor och osynliga pojkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Janhans; Benita Martinelle; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaker till självskadebeteende samt eventuella könsskillnader i självskadebeteende och förklaringar till dessa.För att besvara dessa frågor genomförde vi en kvalitativ studie i form av en forskningsöversikt där vi samlade in data i form av relevanta vetenskapliga studier som sedan tolkades utifrån socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av kön : En studie om socialtjänstens yttranden i 3 § LVU (lagen om vård av unga)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Martina Asteryd; Maria Höög; [2010]
  Nyckelord :gender; social construction; discourse analysis; LVU Swedish care of young persons act ; girls; boys; mothers; fathers.; kön; socialkonstruktivism; diskursanalys; LVU; flickor; pojkar; mödrar; fäder;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how social service statement in 3 § social-judgements LVU (Swedish care of young persons act) produce ideas about gender. We have taken an interest in the production of both boys and girls and their mothers and fathers because there are clear differences in the description of these. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa och emotionsreglering hos ensamkommande flyktingbarn: En enkätundersökning på 95 ensamkommande flyktingpojkar angående psykisk hälsa, emotionsreglering samt framtidstro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Havelius; Bonnie Yue Liu; [2010]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Psykisk hälsa; Ensamkommande flyktingbarn; Flyktingbarn; Bön; Framtidstro; Emotionsreglering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker psykisk hälsa samt emotionsregleringsstrategier hos ensamkommande flyktingbarn. En enkätundersökning har genomförts, där frågeformulären också har behandlat frågor om framtidstro. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Inga Margareta Dahlén; [2008]
  Nyckelord :school nurse; mental health; psychic; school health nursing; skolsköterska; psykisk hälsa; skolhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. De ökade psykiska besvären hos elever kan knytas till den individualisering som är en del av den moderna utvecklingen. Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa är angeläget. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende hos tonåringar : En studie rörande förekomsten av självskadande beteende hos ungdomar i årskurs nio, i relation till kön, självkänsla och grad av mindfulness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Karlsson; Eva Quilisch; [2005]
  Nyckelord :mindfulness; ungdomar; självkänsla; självstympning; självdestruktivt beteende; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av självskadebeteende hos tonåringar, om detta skiljer sig åt mellan könen och om samband kan uppvisas med självkänsla och mindfulness. 128 elever i årskurs nio från tre skolor besvarade frågeformulären Deliberate Self-Harm Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale samt Mindful Attention Awareness Scale. LÄS MER