Sökning: "självskadebeteende tonåringar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden självskadebeteende tonåringar.

 1. 1. Hur unga personer upplever vård i samband med självskadebeteende : En analys av patienters egna berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Djapo; [2020]
  Nyckelord :Icke-suicidalt självskadebeteende; unga människor; upplevelser; bemötande; vård; kvalitativ innehållsanalys; narrativ; självbiografier;

  Sammanfattning : Självskadebeteende innebär icke-suicidal självskada på den egna huden eller icke- dödliga handlingar som självmordsförsök och överdosering. Bland tonåringar och unga är prevalensen särskilt hög, och det är av vikt att veta hur sjukvårdspersonal kan bli bättre på bemötande för att hjälpa dessa personer i en många gånger svår livssituation. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill inte vårda dig men jag måste" : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna-Karin Hedman; Ninni Lindström; [2014]
  Nyckelord :Nurses; experiences; self-injury; Sjuksköterskor; upplevelser; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökning av självskadebeteende som lett till sjukhusinläggning i Sverige har redovisats, vilket visar på ett behov av ökad medvetenhet och kunskap kring området. Beteendet är vanligast förekommande bland tonåringar och unga vuxna, och används som en strategi för att hantera emotionell smärta. LÄS MER

 3. 3. Självskadande patienters upplevelser av vårdrelationen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Karlberg; [2013-12-02]
  Nyckelord :Self-harm; self-injury; self-mutilation; qualitative; impatient; perception;

  Sammanfattning : Självskadebeteende hos tonåringar och unga vuxna har fått ökad uppmärksamhet de senaste decennierna. Beteendet kan fungera som ett sätt att hantera svåra känslor, men innebär också ett stort lidande. En fungerande vårdrelation är central för att få till stånd en fungerande vård av patienter med självskadebeteende. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars upplevelser av depression ur ett familjeperspektiv – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Brännström; [2011]
  Nyckelord :depression; familj; litteraturstudie; omvårdnad; relationer; tonåringar; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Depression är en av de vanligaste orsakerna till psykiskt lidande och tonåringar drabbas i hög grad. Depression leder till ångest, isolering och ofta självskadebeteende. Tonåringar söker sällan vård. Syfte: Att belysa tonåringars upplevelser av depression i ett familjeperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende och riskbeteende för ätstörningar hos tonåringar: förekomst, samband och intervention med expressivt skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Hellmo; Magdalena Svensson; [2007]
  Nyckelord :Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; treatment; adolescents; expressive writing; eating disorder; parasuicide; self-mutilation; deliberate self-harm; behandling; prevention; tonåringar; expressivt skrivande; självskadebeteende; ätstörningar; klinisk psykologi; psykosomatik; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present essay, as part of the project Self esteem and Life circumstances among teenagers, was to investigate the rate of both deliberate self-harm (DSH) and risk behaviour related to eating disorders in 14-year-old swedish adolescents, gender differences in DSH, and possible correlations between DSH and risk behaviours related to eating disorder. In addition, the effects of expressive writing (Pennebaker & Beall, 1986) on DSH and risk behaviours related to eating disorders were investigated. LÄS MER