Sökning: "självskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet självskattning.

 1. 1. Selfies, styrkekramar och avsked : Analys av ensamma svenskars självskattning utifrån femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emilio Prado; [2022]
  Nyckelord :Solitude; OCEAN model; Loneliness;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis aimed to analyze how Swedish people going through solitude join support groups online and how they classified themselves on the big five model (shortened FFM) and if there are certain factors that lay a role in who decides to join the support group(s) online. By joining the support groups on social media forums and recruiting participants from within, the participants were able to fill out an online form where they could fill in how they classified themselves on every factor of the big five model with points ranging from 1-5. LÄS MER

 2. 2. Stress och coping inom vård och omsorg : En kvantitativ studie som söker svar på skillnader mellan arbetsplatser och yrkesgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kicki Westergren; Johan Stenlund; [2022]
  Nyckelord :Stress; Work Locus of Control; Coping strategies; Healthcare professionals; Stress; Work Locus of Control; Copingstrategier; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om det fanns skillnader på upplevd stress och coping mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper inom vård och omsorg. Genom självskattning har tre validerade enkäter som handlar om stress, coping och work locus of control (WLoC) sammanställts till en enkät som bland annat delats i sociala media. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors självskattning av ångest och depression under covid-19 pandemin : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Lindgren; Emilia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Depression; Risk factors; Nurses; Anxiety; Covid-19; Depression; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 har påverkat stora delar av samhället varvid hälso- och sjukvården har fått en ökad belastning. En hög arbetsbelastning kan påverka den psykiska hälsan hos sjuksköterskor. Covid-19 pandemin har tydliggjort behovet av att uppmärksamma sjuksköterskors psykiska hälsa under en kris. LÄS MER

 4. 4. “Ja asså ordet prov stressar en” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av olika bedömningsformer i högstadiet, med fokus på elevers psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emily Vahér; Sara Ryd; [2022]
  Nyckelord :Bildämnet; Formativ- och summativ bedömning; Självskattning; Strukturella- och icke-strukturella kriterier; Återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökningen är att synliggöra högstadieelevers upplevelser av formativa och summativa bedömningsformer i skolan. Vi vill även undersöka huruvida deras upplevelser kan påverka deras psykiska hälsa utifrån Banduras (1977; 1982) teori om självskattning. LÄS MER

 5. 5. Patienter med levercirros upplevelse – Ett stigmatiserat liv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :S. R. H. Mazhuda Khaleda; Reiko Fujita Jespersen; [2022]
  Nyckelord :Liver cirrhosis; Suffering; Stigma; Health-related quality of life; Levercirros; Lidande; Stigma; Hälsorelaterad livskvalité;

  Sammanfattning : Introduktion: Levercirros är ett medicinskt tillstånd i slutskedet som är en följd av en leversjukdom och orsakas bland annat av missbruk av alkohol, kronisk hepatit B och C, och autoimmun hepatit. Enligt rapport från Världshälsoorganisationen lider cirka 10% av befolkningen i världen av kroniska leversjukdomar, och 20 miljoner människor drabbas av levercirros eller dess följd levercancer. LÄS MER