Sökning: "självslockning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet självslockning.

  1. 1. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

    Författare :David Wiberg; [2021]
    Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

    Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER