Sökning: "självständigt arbete pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden självständigt arbete pedagogik.

 1. 1. Co-writing eller självständigt låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2020]
  Nyckelord :co-writing; låtskrivning; kreativa processer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. LÄS MER

 2. 2. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Beata Willeborn; [2020]
  Nyckelord :barns självständiga mobilitet; barns i staden; skolvägen; utemiljö;

  Sammanfattning : I dag har barn en begränsad rörelsefrihet i staden. Antalet barn som reser självständigt till skolan minskar och samtidigt ökar barns stillasittande. Arbetet syftar till att beskriva hur den fysiska miljön, påverkar barns självständiga mobilitet och hur den kan främjas. LÄS MER

 3. 3. Berget, skogen, torget

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Torkel Rein; [2019]
  Nyckelord :Skola; skolprojekt; kandidatarbete;

  Sammanfattning : Skolgången är barnets väg från familjens sfär ut i samhället, från en skyddande värld i beroende till en öppen och mångtydig värld att självständigt navigera i. Mötet med den nya världen måste ske stegvis för att vara trygg och lustfylld. LÄS MER

 4. 4. Barngruppsstorlek i förskolan : Förändringsarbete i praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Marie Karlsson; Julia Piipponen; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; kvalité; statsbidrag; förändringsarbete; likvärdighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket (2018) bedriver sedan 2015 ett utvecklingsarbete som strävar, med hjälp av ett riktat statsbidrag, att öka utbildningens likvärdighet och stärka förutsättningar i förskolan för att kompensera för barns olikheter. Det ekonomiska stödet är avsett att minska antalet barn i barngrupper, där de yngsta barnen är prioriterade. LÄS MER

 5. 5. Fritidspedagogers engagemang : En undersökning kring olika faktorers påverkan på engagemanget hos fritidspedagoger

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Stenberg; Marica Tåström; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; faktorer; fritidshem; fritidspedagoger; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka olika faktorer som kan påverka fritidspedagogers engagemang under deras yrkesliv och i så fall på vilket sätt. Arbetets teoretiska perspektiv grundas i relationell pedagogik som har varit utgångspunkten till att tolka respondenternas svar i de intervjuer som först med 15 yrkesaktiva fritidspedagoger. LÄS MER