Sökning: "självständigt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden självständigt lärande.

 1. 1. Läsförståelse och identitet genom läsning : En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; identitet; läsförståelse; boksamtal;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. LÄS MER

 2. 2. Experiment inom NO-undervisning: Vad säger den senaste forskningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Per Svensson; Johan Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Experiment; Simulerade experiment; Virtuella experiment; Lärardemonstrationer; Elevdriven; Bedömning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vad det senaste decenniets forskning har belyst kring arbete med experiment i naturorienterande undervisning riktat mot åk 4-6. En systematisk informationssökning i ett flertal databaser via Libsearch resulterade i 13 artiklar som utifrån förutbestämda kriterier vidare granskades. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier för läsförståelse – En kunskapsöversikt om lässtrategiers användning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zohra Dehqan; [2020]
  Nyckelord :kognitiv förmåga; läsförmåga; läsförståelse; läsprocess; lässtrategier; motivation; reciprocal teaching;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har syftet varit att få kunskaper om vad forskningen skriver om lässtrategier; vilka dessa är och hur de kan användas i undervisningssammanhang för ökad förståelse av olika typer av texter. Sammanlagt har 10 vetenskapliga artiklar studerats för att besvara frågeställningen till detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars förväntningar på idrott och hälsa : En tolkande fenomenologisk studie av föräldrars upplevelse och betydelse av dagens ämne idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Frykling; Sofiän Norstad Habeish; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; parents experience; physical education and health; PEH; adult life; social benefit; curriculum; interpretive phenomenological analysis; IPA; fenomenologi; föräldrars upplevelse; idrott och hälsa; IDH; vuxenlivet; samhällsnytta; Lgr11; läroplan; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka föräldrars upplevelse av betydelsen av idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever föräldrar till elever i svenska grundskolan syftet med idrott och hälsa? Vad beskriver föräldrar till elever i svenska grundskolan att de ska lära sig i idrott och hälsa?  Metod Studien har en kvalitativ ansats där vi intervjuade sex föräldrar till barn i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Spelar det någon roll? : Kommunikativa strukturer och frågornas struktur i lågstadielärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :communicative structures; desk arrangement; cooperative and collaborative learning; distribution of the word; the structure of the questions; IRE; IRF; kommunikativa strukturer; klassrumsmöblering; kooperativt och kollaborativt lärande; fördelning av ordet; frågornas struktur; IRE; IRU;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnar undersöka fyra lågstadielärares roller utifrån derasanvändande av kommunikativa strukturer och frågornas struktur samt hur lärarnaresonerar om samma begrepp. Analysen tar sin utgångspunkt i vilken utsträckninglärarna ger eleverna möjlighet att tala. LÄS MER