Sökning: "självtillit"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet självtillit.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ enkätundersökning om allmänt hälsotillstånd, psykosomatiska besvär och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk aktivitet; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; självtillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att psykosomatiska besvär ökar för ungdomar i Sverige. Detta kan leda till konsekvenser både för individ och samhälle. Studier visar även att majoriteten av ungdomarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet kan förutom fysiska fördelar även minska risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Kontemplation i skolan : Ett pedagogiskt verktyg för lärande och stressreducering?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Arash Sarahang; Mikael Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur kontemplativa förhållningssätt kan integreras i skolan för att delsgynna inlärning, dels för att stärka elevernas psykiska hälsa. På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers hälsa? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers lärande? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt implementeras i skolan iallmänhet och i idrott och hälsa i synnerhet? Metod Studien har utförts med en kvalitativ ansats där en forskare, två utbildningsansvariga personeri en organisation och två lärare intervjuades enligt en semistrukturerad modell. LÄS MER

 3. 3. Akademisk självtillit och prestationsmotivation: En experimentell studie med PETTLEP-inspirerad simulering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Granqvist; Stian Strand Strømmen; [2020]
  Nyckelord :prestationsmotivation; akademisk självtillit; självbestämmandeteorin; teorin om målorienterad motivation; PETTLEP; simulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Academic self-efficacy and achievement motivation has been identified as important sources of more joy, less anxiety and better achievement in an academic context. The purpose of the following study was to investigate the relationship between academic self-efficacy and achievement motivation, and to investigate whether self-efficacy and achievement motivation can be enhanced by means of a PETTLEP-inspired simulation in an academic context. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Hedenborg; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förförståelse; Inkludering; Läsförståelse; Rwanda;

  Sammanfattning : Abstract Hedenborg, Magdalena (2020). En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. “[...]en lite mer djupare relation till andra och kanske liksom även till sig själv” : En studie av att arbeta med existentiell hälsa inom skolämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jimmy Askling; Jasmin Vogdani; [2020]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; empowerment; postmodernism; samtalskort; intervention; gruppintervju;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka vilket behov och på vilket sätt elever upplever att existentiell hälsoundervisning i idrott och hälsa kan påverka deras upplevelser av empowerment. Frågeställningarna som uppsatsen besvarat är: 1. LÄS MER