Sökning: "självtillit"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet självtillit.

 1. 1. "Den är helt OK, faktiskt" : Pulsträning och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Drottz; Oskar Edsheim; [2024]
  Nyckelord :Deltagande; elever i behov av särskilt stöd; högstadiet; mixad metod; pulsträning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Drottz, Caroline och Edsheim, Oskar (2023). “Den är helt OK, faktiskt” pulsträning och eleveri behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling ochledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fysisk aktivtet i grupp hos personer med depression : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Lundin; Susanne Nyberg Sander; [2024]
  Nyckelord :Depression; Self-care; Physical group activity; Social support; Experiences; Depression; Egenvård; Fysisk aktivitet i grupp; Socialt stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett globalt folkhälsoproblem som är förknippat med försämrad livskvalitet, minskat socialt stöd och ökad risk för kroniska sjukdomar. Egenvård har en viktig roll i åtgärderna för bättre mående vid depression. LÄS MER

 3. 3. Den tredje pedagogen : En studie om utformningen av tillgängliga pedagogiska lärmiljöer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Catalina Prisacaru; Ingela Vergara Concha; [2024]
  Nyckelord :inclusion; accessible learning environments; TEACCH; affordance; inkludering; tillgängliga lärmiljöer; tydliggörande pedagogik; handlingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka några förskollärares resonemang kring arbetet med lärmiljöers utformning, samt studera lärmiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv. Genom semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger och observationer på deras respektive avdelningar kunde datamaterial samlas in. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 5. 5. Att berätta eller inte berätta om mobbning i skolan : Hur kön, social självtillit och auktoritativt lärarledarskap sammanhänger med mellanstadieelevers intention att berätta om egen utsatthet av mobbning för vuxna i skolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Agnes Werner; Lina Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :psykologi; socialpsykologi; mobbning; mobbning i skolan; social självtillit; auktoritativt lärarledarskap; berätta; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur kön, social självtillit och elevens uppfattning av lärarens auktoritativa ledarskap sammanhängde med mellanstadieelevers intention att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal samt hur det sammanhängde med elevens upplevelse av hinder för att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal. I studien deltog 370 mellanstadieelever (62. LÄS MER