Sökning: "självtillit"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet självtillit.

 1. 1. Vad vill du bli när du blir stor? : En sociokognitiv studie om kandidatstudenters förväntningar på livet efter examen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Wahl; Mimmi Gider; [2019]
  Nyckelord :Självtillit; kön; förväntat utfall; karriär; sociokognitiv karriärteori.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka skillnaden mellan individer som studerar vid likvärdiga universitetsprogram och således med en mindre tydlig anknytning till arbetsmarknaden i förväntningar på den framtida karriären. Den homogena urvalsgruppen valdes med anledning av att lättare kunna undersöka de anledningar som låg till grund för skillnader i studenternas förväntningar på karriären mellan män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. En studie av självinsikt i matematikkunskap : - med nybörjarstudenter vid Linköpings universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Michael Bodin; [2019]
  Nyckelord :Självinsikt; Självförtroende; Självtillit; Matematik; Diagnostiskt prov; Lärare;

  Sammanfattning : 2015/2016 genomfördes i samband med det traditionella diagnostiska provet också en självuppskattning av förväntat resultat med totalt 331 blivande lärare och civilingenjörer på Linköpings Universitet. Syftet med denna studie var att dra slutsatser om samband finns mellan studenternas självinsikt i sina matematikkunskaper och till exempel deras kön, val av utbildning, ålder och faktisk färdighet i matematik. LÄS MER

 3. 3. Fritidsgympa : En möjlighet för elever att ta ansvar, initiativ och pröva egna och andras idéer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mevlana Ahmet; [2018]
  Nyckelord :Responsibility; initiative; participation; influence; leisure time; entrepreneurial learning; Ansvar; initiativ; delaktighet; inflytande; fritidsgympa; entreprenöriellt lärande;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete inspirerades av Rönnermans (2012) aktionsforskningsspiral och syftet med arbetet var att öka elevers ansvarstagande, initiativtagande samt möjlighet att ta del av egna och andras idéer på fritidsgympan. Eleverna gavs möjligheten att planera och genomföra fritidsgympan för en elevgrupp. LÄS MER

 4. 4. Den abstrakta matematikens påverkan på elevers motivation i mellanstadiet : En experimentell studie om abstraktionsnivåernas effekter på pojkars och flickors motivation i matematikens geometriundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Brandt; Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; motivation; matematik; grundskola; mellanstadiet; flickor; pojkar; självtillit; prestation; abstrakt; konkret; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att pojkars och flickors motivation till matematikämnet påverkas olika vad gäller självbilden, självförtroendet samt av de stereotypiska uppfattningar om matematik som omgivningen bidrar till. Forskningen visar en nedåtgående trend i mellanstadiet för elevers motivation i matematikämnet samt att flickor har sämre motivation till ämnet än pojkar. LÄS MER

 5. 5. Samverkan inom internationella HR-funktioner : Vilka faktorer främjar respektive hindrar att samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Olofsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; HRM; SIHRM; International collaboration; KASAM; Self-efficacy; Social exchange theory; Samverkan; HRM; SIHRM; Internationell samverkan; KASAM; Självtillit; Sociala utbytesteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i. Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod. LÄS MER