Sökning: "självvärdering reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden självvärdering reflektion.

 1. 1. Våga prata genus Socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på utbildningen och socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kanita Alukíc; Belma Causevíc; [2018]
  Nyckelord :fokusgrupp; genus; kunskap; kön; socialkonstruktionism; socialt arbete; socialtjänst; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Att veta vad man inte vet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Bengtsson; Björn Carlsson; [2015]
  Nyckelord :metakognition; professionsutveckling; reflektion; självvärdering; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : I detta examensarbete belyser vi vikten av att veta vad man vet och inte vet. En kvantitativ studie genomfördes med samhällslärarstudenter som underlag där de fick skatta sin upplevda självförmåga. Ett instrument användes sedan för att mäta benägenhet att erkänna egna kunskapsluckor. LÄS MER

 3. 3. Footprints among Folders, Blogs and Clouds - A Study of how Four Art Teachers Work with Portfolios and Portfolio Methodical Elements

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Brand; [2014]
  Nyckelord :bedömning; portfölj; process; produkt; reflektion;

  Sammanfattning : I denna undersökning avser jag att få en djupare förståelse för verksamma bildlärares upplägg, intentioner och upplevelser av att arbetar med portföljer och portföljmetodiskadelmoment i bildundervisningen. Anledningen till att jag vill undersöka detta är en följd av de åtskilliga rapporter och utvärderingar som visar på de problem och utmaningar som bildämnet står inför. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering i skolan : Från ”way-off”  till  ”speaking terms”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Fredrik Nyström; Therese Larsson; [2012]
  Nyckelord :Utvärdering; självvärdering; reflektion; evaluering; undervisning; professionsutveckling; kvalitet; kvalitetsarbete; lärare.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om utvärdering i skolan. I bästa fall kan utvärdering, enligt en av våra informanter, tala om vad som gått fel och leda läraren tillbaks på banan igen, eller från ”way-off” till ”speaking terms” som dessutom fått bli vår undertitel. LÄS MER

 5. 5. Hur elever under en aktion bedömer sina kunskaper i slöjd : VAD - HUR - VARFÖR

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Britt-Marie Halvorsen; [2011]
  Nyckelord :action research; assessment; sloyd; aktionsforskning; bedömning; slöjd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDen här magisteruppsatsen omfattar en empirisk studie i textilslöjdsundervisningen på en F- 6 skola. Studiens syfte är att undersöka hur elever reflekterar och bedömer sina kunskaper i textilslöjd under en aktion samt om aktionen fungerar som stöd för dem. LÄS MER