Sökning: "självvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet självvärdering.

 1. 1. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 2. 2. Matematisk självkänsla : En metasyntes om hur begreppet används i forskningslitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Adam Gustafsson; Karl Törnered; [2019]
  Nyckelord :domain-specific self-esteem; mathematical self-esteem; mathematical anxiety; Domänspecifik självkänsla; matematisk självkänsla; matematikångest;

  Sammanfattning : Vissa elever ser matematik som sitt favoritämne, andra känner ängslan för att de inte känner sig lika duktiga som övriga klasskamrater. Det vore därför användbart att dämpa elevers ångest och oro genom att arbeta med elevers matematiska självkänsla i klassrummet. Frågeställningarna för föreliggande examensarbete är följande: 1. LÄS MER

 3. 3. Elevers användning av datorspel, deras självupplevda förmåga och skolresultat i engelska. En undersökning bland elever i årskurs 5 och 6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Försund; [2018-08-06]
  Nyckelord :Datorspel; engelska; kunskapsnivå; självvärdering;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka elever i åldrarna 11-13 och förhållandet mellan deras användning av datorspel samt skolresultat i engelska. I samband med detta undersöks skillnaden mellan flickors och pojkars användning av datorspel samt i vilken utsträckning eleverna kommunicerar på engelska vid användning av datorspel. LÄS MER

 4. 4. Våga prata genus Socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på utbildningen och socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kanita Alukíc; Belma Causevíc; [2018]
  Nyckelord :fokusgrupp; genus; kunskap; kön; socialkonstruktionism; socialt arbete; socialtjänst; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Att våga, vilja och kunna; mimesis och känslan av ett själv : en vetenskaplig essä om att stödja barns bildskapande utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Åhlfeldt; [2018]
  Nyckelord :preschool; self esteem; mimesis; image creation; self efficacy; förskola; självkänsla; mimesis; bildskapande; self efficacy;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur jag utifrån två självupplevda berättelser ur förskolans verksamhet bättre kan förstå barns känsla av ett själv och vilken roll den spelar vid deras utvecklande av bildskapande i förskolan. Jag får genom den essäistiska processen syn på vad det är det jag upplever som dilemma i mina två inledande berättelser. LÄS MER