Sökning: "sjöbring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sjöbring.

 1. 1. De ouppnåeliga kraven : En kvalitativ studie om skolungdomars stress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Linnéa Sjöbring; [2020]
  Nyckelord :stress; adolescent; school; counselor; social media; personal factors; stress; ungdom; skola; kurator; sociala medier; personliga faktorer;

  Sammanfattning : This study is based on six semi- structured interviews. The interviews have been conducted with six counsellors on six different schools who work with students from grade seven to last year in high school. Five of the schools are located in a large municipality and one school is located in a small municipality, all in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förhållningssätt till personer med en kombinerad smärt-och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Blücker; Jennie Sjöbring; [2019-08-16]
  Nyckelord :Beroendeproblematik; smärta; sjuksköterska; personcentrerad vård; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund Olagliga substanser såväl överdrivet bruk (när man går över läkarens ordination) av ordinerade narkotiska läkemedel och även alkohol blir ett allt större problem i samhället. Personer med beroendeproblematik löper större risk för allvarliga sjukdomstillstånd exempelvis cancer, men riskerar även permanenta strukturförändringar i hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Finansiering för tillväxt i småföretag : Småföretagens finansieringsbeslut och inställning till crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Nord; Ola Sjöbring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den största andelen av företag i Sverige är småföretag, 2018 uppgick andelen till 99,4 procent. Enligt Företagarnas finansieringsrapport (2018) upplever 52 procent av småföretagen att det är svårt att finansiera företagets investeringar med externt kapital. LÄS MER

 4. 4. Regionala skillnader i arbetslöshetsnivå : En ekonometrisk paneldatastudie om storstadsregioners kommunala arbetslöshet och dess förklaringsvariabler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Linnea Nielsen; Lovisa Sjöbring; [2016]
  Nyckelord :Municipal unemployment rate; Municipal income tax; Foreign born; Metropolitan municipality; Suburban municipality; Stockholm; Gothenburg; Malmö; Kommunal arbetslöshet; Kommunal inkomstskattenivå; Utrikesfödd; Storstadskommun; Förortskommun; Stockholm; Göteborg; Malmö;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt kommunal arbetslöshet i 22 kommuner, vilka är geografiskt anslutande till Sveriges tre storstadsområden – Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppsatsen har ämnat undersöka huruvida det föreligger signifikanta orsakssamband som påverkar kommunal arbetslöshet. LÄS MER

 5. 5. Har syftet att stärka konsumentskyddet uppnåtts i och med införlivandet av Fastighetsmäklarlag (2011:666)? : 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 och 29 §§ FML

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Amelie Sjöbring; [2012]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; fastighetsmäklarlagen; erinran; god fastighetsmäklarsed;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the new real estate brokerage Act and to see whether the main intent, to strengthen the consumer protection, has been fulfilled through the implementation of the 2011 Act. The real estate agent legislation is made to protect both the buyer and seller throughout the property transaction. LÄS MER