Sökning: "sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet sjöfart.

 1. 1. Navigating Sustainability : A case study exploring alternative energy sources for maritime shipping

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Simon Nordenskiöld; [2024]
  Nyckelord :Maritime shipping; Alternative energy sources; Alternative fuels; Hydrogen-based fuels; Sustainable shipping; Electrofuels; Electro-methanol; Liquid Hydrogen; Electro-ammonia; Sails; Wind; Technological Innovation System; Sjöfart; Alternativa energikällor; Alternativa bränslen; Vätebaseradebränslen; Hållbar sjöfart; Elektrobränslen; Elektrometanol; Flytande väte; Elektroammoniak; Segel; Vind; Technological Innovation Systems;

  Sammanfattning : This master thesis studies alternative energy sources for maritime shipping in Sweden. With current climate goals, and a need for change, the maritime sector currently undergoes intense transitions. For shipping companies to lower their carbon footprint, the need to replace non decarbonised fuels is hence critical. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av informationsutbyte i containerhamnar En fallstudie kring svenska hamnars accesshantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Schulz; Carl Ternborn; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att transportera gods via fartyg är ett av de mest kostnadseffektiva och miljöskonsamma transportslagen idag. Cirka 95 procent av Sveriges import och export sker idag via sjöfart och de svenska hamnarna har kommit att bli centrala för landets ekonomi och för att länka samman Sverige med resten av världen. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Sjösäkerhet i en digitaliserad sjöfart : En studie om effekter på sjösäkerheten i en framtida digitaliserad sjöfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hannes Örberg Kätterer; [2023]
  Nyckelord :Ship; Navigation; Digitalization; Safety; Ship officer; Human Factor; Education; Organization; Fartyg; navigation; digitalisering; säkerhet; sjöbefäl; mänsklig faktor; utbildning; organisation;

  Sammanfattning : Sjöfarten har förändrats genom tiderna och fartygen har utrustats med avancerad teknologi. Trots högutbildade operatörer och högteknologiska fartyg så inträffar allvarliga sjöolyckor som kan härledas till mänskliga fel och teknologiska brister. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av sjövägsregler under nedsatt sikt : En undersökning om hur sjöbefälsstudenter tillämpar sjövägsregler under nedsatta siktförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Gustaf Schiller; Otto Von Schoting; [2023]
  Nyckelord :COLREGs; shipping; restricted visibility; master mariners; collision; Sjövägsregler; sjöfart; nedsatt sikt; sjökaptenstudenter; kollision;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sjöbefälsstudenter tillämpar sjövägsreglerna vid risk för kollision under nedsatt sikt samt belysa vad besluten grundats på. Studien är kvalitativ och genomfördes med hjälp av ett förberedande frågeformulär, fallstudie och en avslutande gruppdiskussion. LÄS MER