Sökning: "sjukdomsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet sjukdomsbegreppet.

 1. 1. En gång missbrukare alltid missbrukare? : Anonyma Alkoholisters strategier för nykterhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Camilla Lucas Moberg; [2016]
  Nyckelord :group perspective; mobilization; sobriety; alcoholism; Grupperspektiv; mobilisering; nykterhet; alkoholism;

  Sammanfattning : Purpose of this study was to investigate the Alcoholics Anonymous strengths and weaknesses, their policy of total abstinence after treatment and strategies for sobriety. The study was conducted by two focus group interviews with women and men living in a twelve-step treatment. LÄS MER

 2. 2. Rätten till sjukpenning : Om sjukdomsbegreppet i sjukförsäkringen och de tolkningsproblem som kan uppkomma vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Möller; Victoria Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sjukpenning; Sjukdom; Hälsa; Rehabilitering; DFA-kedja;

  Sammanfattning : För rätt till sjukpenning krävs att en individ har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel enligt 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). LÄS MER

 3. 3. Alkoholism som sjukdom : En kvalitativ studie om behandlare och klienters inställning till alkoholism som sjukdomsbegrepp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Wåger; Tina Siklander; [2013]
  Nyckelord :Alkoholism; alkoholism som sjukdom; fördomar om alkoholism;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att kartlägga attityder till alkoholism bland behandlare samt klienter som har behandlats eller är i behandling för sitt missbruk. Fokus för denna kartläggning står i respondenternas benägenhet att betrakta alkoholism som sjukdom, vidare syftar uppsatsen även till att studera eventuella för- och nackdelar med detta. LÄS MER

 4. 4. Uppsägning på grund av sjukdom i Sverige och Danmark – En komparativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Tengstam; [2012]
  Nyckelord :Arbetsrätt; komparativ rätt; uppsägning; anställningsskydd; sjukdom; flexicurity; saklig grund; rehabiliteringsansvar; Danmark; dansk rätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige och Danmark anses i komparativa sammanhang tillhöra samma rättsfamilj. I arbetsrättsligt avseende skiljer sig Danmark från övriga nordiska länder på så sätt att man undvikit lagstiftning i mesta möjliga mån och t.o.m. LÄS MER

 5. 5. DEN NYA TIDENS KVINNLIGA MISSBRUK OCH BEROENDEKLIENTENS UPPLEVELSER AV MÖTET MED VÅRDEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Katerin Mendez; [2010]
  Nyckelord :genus; missbruk och beroendeproblematik; sjukdomsbegreppet; respektabilitet; postmodern identitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie i hur kvinnliga klienter som söker vård för substansmissbruk upplever mötet med vården och socialtjänsten. Den utgår från djupintervjuer med fyra kvinnor som har haft missbruk och beroendeproblem. LÄS MER