Sökning: "sjukhusfarmaci"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sjukhusfarmaci.

  1. 1. Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Sofia Nagy; [2019]
    Nyckelord :sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

    Sammanfattning : Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc. LÄS MER