Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Samarbete mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård: Psykiatrisjuksköterskans upplevelser

    Magister-uppsats,

    Författare :Sara Grizelj; Amanda Wilkens; [2015-08-05]
    Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; psykiatrisk slutenvård; psykiatrisk öppenvård; samarbete; sjuksköters-kors upplevelser; övergång; cooperation; psychiatric care; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; nurse ex-perience; transition;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är en nyckelperson i att samverka med andra vårdaktörer. För att personer med psykisk sjukdom ska få en smidig övergång mellan sluten- och öppen psykiatrisk vård krävs det att samarbetet mellan dessa enheter är välfungerande. LÄS MER